23. avgust 2016

Strategija lokalnega razvoja med Snežnikom in Nanosom potrjena prva v Sloveniji

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 17. avgusta  izdalo prvo odločitev o finančni podpori za Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino za obdobje 2014–2020, in sicer za LAS med Snežnikom in Nanosom, ki vključuje območje občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. 
 
Strategijo lokalnega razvoja  (SLR) območja je pripravila RRA Zeleni kras. Gre torej za prvo potrjeno strategijo lokalnega razvoja od 37 strategij v Sloveniji, na podlagi katere je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije LAS-u odobreno 1.769.560,00 evrov podpore. Sredstva bo LAS koristil na osnovi potrjenih projektov vse do leta 2023. 
 
Gre za Strategijo lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost (CLLD), novega pristopa v izvajanju programskega obdobja 2014–2020 (nadgradnja LEADER). Njegov cilj so multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več evropskih skladov hkrati.
 
Dejavnosti so usmerjene v povečanje zaposlovanja, spodbujanja gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanje novih delovnih mest ter podpiranje zaposljivosti in mobilnosti delovne sile. Strategijo izvajajo lokalne akcijske skupine (LAS), pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije in institucije regionalnega razvoja. Vsebine v tem okviru so namenjene podjetnikom posameznikom, pravnim osebam javnega in zasebnega prava, mladim (osipniki, odvisniki, mladoletni prestopniki, otroci in mladostniki iz družin, v katerih je prisotno nasilje) in druge ranljive skupine (ženske žrtve nasilja, migrantke, pripadnice etničnih manjšin), dolgotrajno brezposelne osebe, starejši, nevladne organizacije, interesna ali druga združenja na lokalni ravni, lokalne ali teritorialne pobude.
 
Uresničitev Strategij predstavlja priložnost, da se prepoznajo lokalni potenciali, ki bodo omogočali dodano vrednost življenju na lokalnem območju z ohranjanjem obstoječih in ustvarjanjem novih poslovnih priložnosti. S podporo gospodarskim dejavnostim in vlaganji v človeške potenciale ter manjšimi vlaganji v prenovo bo mogoče na območjih LAS ustvariti razmere za njihovo razvojno prestrukturiranje. Z vključevanjem deležnikov v pripravo, odločanje in izvajanje projektov se bosta razvijala in krepila tudi človeški potencial in inovativnost prebivalcev teh območij. S tem bodo zagotovljeni pogoji za nova delovna mesta, povečanje socialne vključenosti s spodbujanjem inovativnih partnerstev in varovanje okolja.
 
LAS med Snežnikom in Nanosom je bila v prejšnji finančni perspektivi ocenjena kot ena najboljše delujočih LAS v Sloveniji. V bližnji prihodnosti pričakujemo tudi potrditev Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska. Tudi to je pripravila RRA Zeleni kras, ki bo po prejemu odločbe o potrditvi prevzela vlogo upravljavca za področje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. 
 
Več: http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/11038/   
Več: http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-prvo-strategijo-lokalnega-razvoja-1 
 
 
© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost