6. april 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, uvaja nov podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij, na katerega bo možno kandidirati na javnem razpisu, objavljenem v drugi polovici leta 2017. Podpora v okviru podukrepa je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali in katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD. V nadaljevanju vam predstavljamo osnutek osnovnih informacij o ukrepu.
 
S podukrepom želimo prispevati k izboljšanju konkurenčnosti majhnih kmetij in povečanju produktivnosti ter ekonomski in okoljski učinkovitosti majhnih kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti.


Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-   v letu oddaje vloge na javni razpis morajo vložiti zbirno vlogo za neposredna plačila,
-   glede na zadnjo oddano zbirno vlogo imajo v upravljanju najmanj 3 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljevanju PKP), kar npr. pomeni od 6–11.9 ha trajnih travnikov, 3–5.9 ha njivskih površin..)
-   glede na zadnjo oddano zbirno vlogo redijo vsaj 3 GVŽ in manj od 15 GVŽ,
-   zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad) v obsegu 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja, razen za kmetije vključene v kontrolo EK kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja,
-   pretežen del kmetijskih zemljišč v uporabi leži na OMD,
-   so vpisane v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.


Poleg omenjenih pogojev bo moral vlagatelj priložiti enostaven poslovni načrt v katerem bo navedelizhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oz vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe).

Več informacij

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost