17. maj 2018

Državni svet poziva pristojne državne institutcije k sprejetju ukrepov, ki bodo prispevali k pospešenem črpanju evropskih sredstev za razvoj podeželja

Državni svet Republike Slovenije in Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) sta 23. aprila 2018, na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja in državnega svetnika Dušana Strnada organizirala posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri.

Program CLLD, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (PRP) in evropske kohezijske politike, predstavlja orodje pri spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev oz. lokalnih akcijskih skupin aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev. V sedanjem programskem obdobju je za izvedbo programa CLLD namenjenih 96.5 mio evrov nepovratnih sredstev iz treh evropskih strukturnih skladov: iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 53.365.613,75 evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 37.5 mio evrov in iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 6.666.667,00 evrov. Na celotnem območju Slovenije je 37 lokalnih akcijskih skupin.

Glede na zaznane težave pri izvajanju programa CLLD je bil organiziran posvet z namenom, da pristojne institucije podajo poročilo o dejanskem stanju in predvidenih ukrepih, s katerimi se bo olajšalo izvajanje in pospešilo črpanje evropskih sredstev v sedanjem programskem obdobju. Posvet je bil namenjen tudi temu, da prispeva k pripravi enotnih stališč Slovenije o umestitvi programa CLLD v prihodnjo evropsko kmetijsko in kohezijsko politiko.

Državni svet je na podlagi razprave na posvetu s sklepom na 7. seji 16. 5. 2018 pozval Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da proučijo in podajo pojasnila oziroma predloge rešitev na naslednje zaključke (povzetek):

  • Skrajšati je treba roke za pregled in potrditev projektov na največ 3 mesece na podukrepu 19.2. »Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. V zvezi z zavrnitvijo vlog oz. večkratnimi pozivi za dopolnjevanje vlog zaradi napak velja opozoriti, da so napake različne in da manjše oz. birokratske napake (npr. napačno poročanje) ne bi smele vplivati na potrjevanje projekta.

  • Vse lokalne akcijske skupine v Sloveniji se soočajo s problemom financiranja lastnega delovanja in ponekod se že razmišlja o njihovi ukinitvi, ker nimajo sredstev, da bi premostile čas do izplačila zahtevkov. Pregled in izplačila zahtevkov za delovanje Lokalnih akcijskih skupin je treba obravnavati prednostno in omogočiti normalno delovanje lokalnih akcijskih skupin tako z uvedbo delnega plačila zahtevka takoj po njegovi oddaji kot z obravnavo zahtevkov po datumu prispetja.

  • Vse aktivnosti državne ravni za odpravo težav - spremembe Uredbe CLLD, spletni seminarji, e-novice - so dobrodošle in gredo v pravo smer, vendar so navodila preveč razpršena in nepregledna, poleg tega so pojasnila velikokrat prepozna. Ob razumevanju, da je treba navodila stalno dopolnjevati, morajo biti ta jasna in pravočasno posredovana. Vodilne partnerje LAS je treba seznaniti z internimi navodili, ki so podlaga za pregledovanje in potrjevanje operacij in zahtevkov podukrepov 19.2 in 19.3., ter pripraviti navodila, ki bodo nedvoumno zagotavljala pravilno pripravo vlog in zahtevkov.

  • V okviru razprave o večletnem finančnem okviru po 2020 mora Slovenija zavzeti bolj aktivno vlogo sooblikovalca in ne le sledilca predlogom EU, kar je bila njena dosedanja praksa. Pri sooblikovanju predlogov prihodnje EU mora odločneje zagovarjati stališča, ki ustrezajo njenim interesom in razvojnim potrebam (npr. razvoj ustrezne infrastrukture, ki je pogoj za razvoj novih delovnih mest in produktov).

  • Z vidika uresničevanja cilja programa CLLD, to je zagotavljanje in spodbujanje socialnega vključevanja ter zmanjševanja tveganja za določene skupine prebivalstva, je treba v izvajanje programa CLLD po 2020, poleg kmetijskega, regionalnega sklada in ribiškega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR), enakovredno vključiti tudi Evropski socialni sklad (ESS).

  • Alokacija evropskih sredstev iz PRP za namen izvajanja programa CLLD naj se v prihodnjem programskem obdobju poveča s 5 % na 15 %. V enaki nominalni višini naj prispevajo sredstva za izvajanje programa CLLD tudi ESPR, ESRR in ESS. 

Sklep 7. Seje Državnega sveta RS je objavljen na: http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/7ds-7_sklep_k_zakljuckom_posveta_p.pdf

 

Več informaciji:

Aleš Zidar, predsednik DRSP:  info@razvoj-podezelja.si, tel. 031339789

Roman Medved, predsednik Komisije za izvajanje CLLD pri DRSP:  roman.medved@ljubljana.si, tel.030641655

 

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost