Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0 za obdobje 2017–2019

Datum objave
14.4.2017
Razpisni rok
22.5.2017
Naročnik
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba
natalija.medica@gov.si
Povezava na razpis
www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1110

Namen javnega razpisa je v podjetjih predstaviti, vpeljati in nadgraditi koncep¬te dizajn managementa in znamčenja, ki lahko okrepijo uspešnost njihovega delovanja; načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih; okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij; ohraniti oziroma povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih; spodbuditi izboljšave po-slovnih procesov in razvoj novih ali izboljšanih produktov v podjetjih ter izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja.
Vlogo lahko odda podjetje ali predstavniško telo (npr. GIZ, grozd …), ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili.
Upravičeni prijavitelji in partnerji po tem javnem razpisu so pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki so ustanovljene na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, društva, zadruge, zavode,  gospodarske zbornice in socialna podjetja.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo partnerstva, ki vključujejo:
– najmanj 15 podjetij, od tega vsaj 7 malih in/ali srednje velikih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);
– podjetja, ki so v skladu z evidenco ZZZS, zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis, skupaj zaposlovala vsaj 750 oseb;
– partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta);
– le partnerje, ki so vključeni samo v eni vlogi oziroma enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu.

Partnerstvo mora:
– v vlogi načrtovati najmanj 1.000 vključitev v usposabljanja,
– v vlogi načrtovati vsaj eno izboljšavo poslovnih procesov ter vsaj en nov oziroma izboljšan proizvod ali storitev v vsakem vključenem podjetju, v skladu z novimi znanji oziroma prakso,
– v vlogi načrtovati pridobitev mednarodnih priznanj za nove ali izboljšane produkte.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 900.000,00 EUR. Zaprošeni znesek za posamezni projekt je lahko največ 450.000,00 EUR. Intenzivnost pomoči je do 100 %. DDV ni upravičen strošek.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost