Razpisi

Javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017)

Datum objave
14.4.2017
Razpisni rok
16.5.2017
Naročnik
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba
02 234 12 64, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
Povezava na razpis
www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1109

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije, itd,..), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti, glavno registrirano dejavnost:
-     oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
-     oddelek C31 Proizvodnja pohištva,
ter so bila registrirana ali vpisana v poslovni register od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017.
Okvirna višina sredstev sofinanciranja (subvencij) po tem razpisu znaša največ 400.000,00 EUR. Maksimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja za operacijo upravičenca je 40.000,00 EUR, minimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja pa 7.000,00 EUR. Intenzivnost pomoči znaša do 75 % upravičenih stroškov operacije za upravičence s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost