Razpisi

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Datum objave
14.4.2017
Razpisni rok
30.5.2017 oziroma 31.12.2018
Naročnik
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kontaktna oseba
irena.milinkovic@gov.si
Povezava na razpis
www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1111

Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje EU (angl. EU Ecolabel), Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, v kolikor je predhodno že pridobil zadevni znak. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva znaka hkrati, v kolikor je zadevna znaka pridobil.
Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 98.000,00 EUR. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega znaka za turistične nastanitve lahko dosega največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt in znak oziroma 100 % upravičenih stroškov.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2018. Prvo odpiranje prispelih vlog v letu 2017 bo 30. 5. 2017, drugo pa 3. 7. 2017. V letu 2018 bo prvo odpiranje vlog 16. 1. 2018 in drugo 10. 4. 2018.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost