Razpisi

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, s.p. ter mikro, mala in srednja podjetja

Datum objave
28.7.2017
Razpisni rok
30.11.2017
Naročnik
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba
01/580-77-92, aktrp@gov.si
Povezava na razpis
www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1339

Namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:
•    ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
•    ureditev skladiščnih kapacitet,  
•    ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,  
•    ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo,
•    nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub,
•    nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.
 
Podpore omogočajo izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, kar omogoča ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah se z naložbami omogoča dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.
 
Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.
 
Nepovratna sredstva v višini 10 mio evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Od skupno 10 mio € razpisanih nepovratnih sredstev bo:
•    4 mio € za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetij (sklop A) ter
•    6 mio € za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe - mikro, mala in srednja podjetja (sklop B).  
 
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe in se ob izpolnitvi določenih pogojev, lahko poveča do 50%. Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 € na vlogo. Kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio € javne podpore, mala podjetja največ 3 mio € podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio € podpore.
 
Velik poudarek je na naložbah, ki prispevajo k horizontalnim ciljem EU na področju blažitve podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, varovanju okolja ter spodbujanju inovacij. Zato se pri merilih za ocenjevanje vlog v večjem deležu upoštevajo ekonomski vidik naložbe in prispevek k horizontalnim ciljem. Višje število točk pridobijo naložbe, ki se nanašajo na predelavo ali trženje kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.
 
Novosti pri 3. javnem razpisu so:
•    Podpora je namenjena za naložbe majhnih kmetij z namenom povečanja prihodka; to je za kmetije, ki so imele v letu 2016 prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 € in nižji od ene minimalne plače na zaposlenega v RS v letu 2016 na polnovredno delovno moč. Upravičene so le do naložbe v vrednosti do vključno 50.000 € skupne priznane vrednosti. Zanje se ne zahteva poslovnega načrta.
•    Upravičenec lahko priloži okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa.
•    Poenostavitve so pri pripravi elaborata, iz katerega je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti ter pri dokazovanju učinkov naložbe v energetsko učinkovitost objektov in opreme.
 
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 21. avgusta. 2017 do vključno 30. novembra 2017 do 24. ure.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost