Razpisi

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017

Datum objave
29.12.2017
Razpisni rok
5.2.2018 oziroma 30.3.2018
Naročnik
Slovenski regionalni razvojni sklad
Kontaktna oseba
01/836-19-53, info@regionalnisklad.si
Povezava na razpis
www.regionalnisklad.si/

Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017. Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganja v izgradnjo in obnovo sadovnjakov in vinogradov, vključno z nakupom, gradnjo, adaptacijo ali izboljšanjem nepremičnin, nakupom kmetijske mehanizacije, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, nakupom zemljišč, vendar vse vezano na dejavnost sadjarstva in vinogradništva.
Namen javnega razpisa je poplačilo finančnih obveznosti vlagateljev s pridobitvijo posojila pri Skladu s čim nižjimi stroški za upravičence.
Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki opravljajo dejavnost sadjarstva in vinogradništva in so v letu 2017 utrpeli škodo zaradi pozebe v aprilu 2017. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot:
– pravna oseba,
– samostojni podjetnik posameznik ali
– kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet,
– ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.    

Upravičeni stroški po javnem razpisu so:
– stroški poplačil investicijskih posojil, ki vsebujejo: neodplačano glavnico, zapadle redne obresti in zakonsko določene zamudne obresti ter morebitne stroške predčasnega vračila posojila v višini, opredeljeni v posojilni pogodbi.
– obratna sredstva (stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški materiala in storitev, npr. gnojil, škropiv, fitofarmacevtskih sredstev, drugih sredstev za varstvo rastlin, potrošnega materiala, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški nakupa sadik, nakupa sadja iz drugih kmetij, nakupa grozdja z drugih vinorodnih območij, stroški zakupnine v delu, ki ni bil odpisan s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS) do največ 20 % posojila.
Projekt je lahko sofinanciran do 100 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek zaprošenega posojila je 50.000,00 EUR, najvišji pa 1.000.000,00 EUR.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost