Razpisi

Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019

Datum objave
9.3.2018
Razpisni rok
6.4.2018
Naročnik
Ministrstvo za okolje in prostor
Kontaktna oseba
gp.mop@gov.si
Povezava na razpis
www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1087

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov NVO za leti 2018 in 2019, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
•    trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo;
•    ohranjanja narave, in sicer na področjih: ohranjanja biotske raznovrstnosti; genskih virov; krajine; podzemne jame;
•    na področju prostora: s poudarkom na produktivnem vključevanju javnosti v procese odločanja o razvoju in urejanju prostora in usposabljanju za zaposlene v občinah, upravnih enotah ter urejanju prostorske problematike v romskih naseljih (koordinacija aktivnosti med prebivalci romskih naselij in pristojnimi institucijami, mediacija ob usklajevanju interesov prebivalcev romskih naselij, okoliškega prebivalstva in lokalne samouprave in pomoč prebivalcem romskih naselij).
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali izvedbo aktivnosti s konkretnimi merljivimi rezultati in učinki na okoljske in naravovarstvene cilje, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti.

Najnižja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje je v vrednosti sofinanciranja 20.000 EUR, skupaj za leti 2018 in 2019 (brez DDV), najvišja pa 40.000 EUR. Najvišja skupna vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje projektov s strani posameznega prijavitelja ali posameznega partnerja v okviru vseh vlog, ki so oddane za sofinanciranje na podlagi tega razpisa ne sme presegati vrednosti 80.000 EUR, skupaj za leti 2018 in 2019 (brez DDV).

Projekt se mora pričeti pred julijem 2018 in mora biti realiziran do 15. oktobra 2019, ko je skrajni rok za oddajo zaključnega poročila in zadnjega računa. Okvirna višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem razpisu je za obe leti skupaj 427.000 EUR (z DDV).

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost