Razpisi

Sodelovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami: javni razpis v višini 1,1 milijona EUR

Datum objave
27.7.2018
Razpisni rok
19.10.2018
Naročnik
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba
01/580-77-92, aktrp@gov.si
Povezava na razpis
www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1422

27.7.2018 je bil v Uradnem listu objavljen četrti javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja 2014̶̶̶̶̵̶̶̶-2020. Na voljo je 1,1 milijona EUR nepovratnih sredstev, upravičenci pa se bodo na razpis lahko prijavili od 20. 8. 2018 do vključno 19. 10. 2018.

Predvidoma zadnji javni razpis v okviru tega podukrepa je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja. Operacije sodelovanja so lahko med LAS v Sloveniji ali med LAS in skupino javno-zasebnih partnerjev iz drugih držav članic EU ali  tretjih držav.
V okviru podukrepa se izvajajo projekti, ki imajo jasno opredeljen rezultat in koristi za območje. Projekti se morajo osredotočati na krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, npr. s publikacijami, seminarji, izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja.

Do sredstev so upravičeni tudi projekti, ki se navezujejo na razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocijo novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacijo skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter skupne okoljske operacije.
Stopnja javne podpore je 85 % upravičenih stroškov, upravičenci do podpore pa so LAS v sodelovanju s člani LAS.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost