Podeželje

Primorsko-notranjska regija je pretežno ruralna regija, kar pomeni, da več kot 50% prebivalstva živi v ruralnih občinah. Razvoj podeželja je zelo kompleksno področje, ki zajema celo vrsto različnih aktivnosti kot so razvoj kmetijstva, podjetništva, turizma, ohranjanja kulturne dediščine in tradicionalnih znanj, medgeneracijskega povezovanja in prenosa veščin in znanj.

V sodelovanju z različnimi institucijami, organizacijami, društvi in lokalnimi ponudniki smo zastavili kar nekaj projektov s katerimi želimo spodbuditi k večji pridelavi oz. predelavi in posledično večji lokalni oskrbi. Prav tako so naše aktivnosti usmerjene v spodbujanje učinkovitejše tržne organiziranosti in prepoznavnosti kakovostne lokalne ponudbe. Velik poudarek dajemo tudi razvoju podjetništva na podeželju in spodbujanju razvoja novih produktov in storitev, ki temeljijo na endogenih lokalnih potencialih.
Na podlagi teh izhodišč smo tudi v Regionalnem razvojnem programu za obdobje 2014-2020 zastavili naslednje cilje in ukrepe.
 

Cilji programa:
•    spodbujati trajnostni razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih lokalnih potencialih,
•    spodbujati povečanje proizvodnje za večjo lokalno samooskrbo,
•    spodbujati učinkovitejšo tržno organiziranost in prepoznavnost kakovostne lokalne ponudbe.
Program za podeželje je opredeljen z dvema ukrepoma: (1) ohranjanje trajnostnega kmetijstva in (2) celostni razvoj podeželja.

Ukrep 1 – Ohranjanje trajnostnega kmetijstva
Cilji ukrepa:
•    spodbuditi preusmeritve kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje,
•    izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev,
•    povečati delež lokalne samooskrbe,
•    spodbuditi skupno trženje produktov na podeželju,
•    ohraniti avtohtone poljedelske sorte,
•    spodbuditi ohranjanje kulturne krajine na podeželju, biotske raznovrstnosti, varovanje virov pitne vode,
•    prilagajanje na podnebne spremembe.

Ukrep 2 – Celostni razvoj podeželja
Cilji ukrepa:
•    spodbuditi diverzifikacijo, ustanavljanje in razvoj mikro podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest,
•    spodbuditi razvoj nove ponudbe na podeželju, ki temelji na endogenih lokalnih potencialih,
•    spodbuditi povezovanje kmetijstva in storitvenih dejavnosti,
•    povečati dostopnost in kakovost IKT na podeželju,
•    ohranjati podeželsko dediščino,
•    spodbuditi medgeneracijsko povezovanje in prenos znanja,
•    ohranjati poseljenost in identiteto podeželja.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost