O RRA Zeleni kras

RRA Zeleni kras, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije skladno z zakonom o skladnem regionalnem razvoju na območju občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.

Predstavljamo operativno strukturo, ki nudi razvojno organizacijsko-tehnično in strokovno podporo razvoju regije z naslednjimi storitvami:

RRA Zeleni kras, d.o.o. deluje na projektni način in za svoje delovanje pridobiva sredstva tudi na trgu. V okviru RRA Zeleni kras, d.o.o. sta vzpostavljeni dve organizacijski enoti:

RRA Zeleni kras, d.o.o. opravlja naslednje naloge:

RRA opravlja tudi ostale poslovne storitve.

RRA kot koordinator regionalnih interesov na lokalnem in nacionalnem nivoju predstavlja stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi organizacijami, občinami, podjetji in drugimi nacionalnimi in regionalnimi institucijami. Večkrat je delovala tudi kot partner v mednarodnih projektih (npr. znotraj programov INTERREG III A, INTERREG III B, MEDITERAN), pri čemer je imela tudi vlogo vodilnega partnerja. Kot regionalna institucija, ki med drugim promovira principe trajnostnega razvoja, je usmerjena v promocijo in implementacijo transnacionalnih in medregionalnih projektov ter projektov za čezmejno sodelovanje, pri čemer je še posebej poudarjena skrb za varovanje okolja.