Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019

Namen produkta P7 - Mikrokrediti 2019, je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij.
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
• naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
• naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc)
• stroški materiala in trgovskega blaga,
• stroški storitev,
• stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV. Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 12.000.000 EUR.