JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo spodaj navedeni obrazci:
1.    Obrazec št. 1 - Prijavni obrazec
2.    Obrazec št. 2 - Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov
3.    Obrazec št. 3 - Poročilo o opravljeni delovni praksi
4.    Obrazec št. 4 - Zahtevek delodajalca za sofinanciranje kadrovskih štipendij
5.    Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2019/2020
6.    Priloga št. 2 - Poimenski seznam štipendistov z višino kadrovske štipendije in sofinanciranja za posameznega štipendista za šolsko/študijsko leto 2019/2020
7.    Priloga št. 3 - Vzorec pogodbe o kadrovskem štipendiranju
8.    Priloga št. 4 - Označba vloge (prijavitelj izpolni obrazec in ga prilepi na ovojnico)
9.    Priloga št. 5 – Kontrolna lista (pomoč prijavitelju pri pripravi prijave na javni razpis)

Politika štipendiranja 2015-2019
Javni razpis za delodajalce 2019_2020