Šest novih javnih razpisov za kmetijstvo, gozdarstvo in živilstvo iz PRP v skupni vrednosti dobrih 26,5 milijonov EUR

03.01.2019

Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. Sredstva v skupni višinu 8,1 milijona evrov so namenjena ureditvi gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih.
Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
•    ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
•    ureditev greznic in čistilnih naprav,
•    gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
•    nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
•    zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.
 
Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. januarja 2019 do vključno 20. marca 2019 do 24. ure.
 
Podukrep 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov: operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
Podpora v skupni višini 7 milijonov evrov je namenjena vzpostaviti novih obratov za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019, do 24. ure.

 
Podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.575.287 eurov.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 14. januar 2019 do vključno 12. april 2019, do 24. ure.

Podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.498.126 eurov.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 14. januar 2019 do vključno 12. april 2019, do 24. ure.

Podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Upravičenci lahko vlogo na oba javna razpisa v elektronski sistem vložijo od 21. 1. 2019 do 19. 4. 2019, do 24. ure.


Podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja rešitev, ki so namenjene zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 3 milijone evrov nepovratnih sredstev.

Upravičenci lahko vlogo na oba javna razpisa v elektronski sistem vložijo od 21. 1. 2019 do 19. 4. 2019, do 24. ure.