Na dveh javnih razpisih 21,6 milijona evrov za naložbe v osnovna sredstva

14.02.2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 1. februarja 2019 objavilo dva javna razpisa iz naslova ukrepa 4: Naložbe v osnovna sredstva v skupni višini 21,6 milijonov evrov. Od tega je 6,6 milijonov evrov namenjenih prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, 15 milijonov evrov pa za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
 
5. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov za leto 2019 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS.
Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo:
•    šest milijonov evrov namenjenih za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A)
•    devet milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).
 
Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:
•    ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
•    ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
•    ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
•    ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
•    nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
•    nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.
 
Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:
•    v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin,
•    za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.
 
11. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.
Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:
•    nakup in postavitev mrež proti toči,
•    nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
•    ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
•    ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019 do 24. ure.