Nova razpisa Občine Ilirska Bistrica

07.05.2019

Namen javnega razpisa za spodbujanje  investicij za izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnoste je vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranjena-zasedena najmanj tri leta.

Upravičen strošek sofinanciranja omenjenih investicij je strošek nakupa zemljišč skladno z razpisom, ki se sofinancira v višini največ 90% vrednosti zemljišča. Višina razpoložljivih sredstev je 150.000 EUR. Rok za prijavo je 31.5.2019.

 

Nameni razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019 so:

  • Naložbe v (ne)opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, kamor sodijo posodabljanja kmetijskih gospodarstev (naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo), urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
  • Naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (gradnja ali izboljšanje nepremičnin, nakup ali zakup strojev in opreme,...)
  • Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoj apodeželja (stroški promocije dejavnosti društva, organizacija prireditve, prikazi tradicionalnih obrti in običajev, razstave,...).

Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša 18.500 EUR. Rok za oddajo vlog je 30.5.2019.

 

Več informacij na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.