SPREJETA ODLOČITEV O PODPORI ZA PROJEKT POVEZOVALNI VODOVOD ILIRSKA BISTRICA - RODIK

15.07.2021

Ministrstvo za okolje in prostor je s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt POVEZOVALNI VODOVOD ILIRSKA BISTRICA – RODIK, pri čemer je za koordinacijo, hiter pretok informacij in učinkovito sodelovanje med državno in regionalno ravnjo skrbela RRA Zeleni kras. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 23.056.915,00 EUR.

Operacija Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik je usmerjena v izboljšavo vodooskrbe na območju Brkinov. Obsega ureditev povezovalnega vodovoda med vodarno Ilirska Bistrica in vodohranom Rodik, ureditev ČN za pitno vodo v Ilirski Bistrici ter izgradnjo sekundarnih vodovodov Tatre - Kozjane, VH Veliko Brdo - VH Jelšane, napajalni cevovod Zemonska Vaga in Dolnji Zemon, sekundarni vodovod Artviže - Vareje, sekundarni vodovod Vareje - Vatovlje in sekundarni vodovod Vareje - Podgrad. S predmetno operacijo bo omogočena priključitev dodatnih prebivalcev, ki še niso priključeni na javni vodovodni sistem ter hidravlična izboljšava vodovodnega sistema, ter s tem dolgoročna, varna, kakovostna in zanesljiva vodooskrba prebivalcev občin upravičenk. Na javno vodovodno omrežje bo na novo priključenih 272 prebivalcev. Boljše oskrbe s pitno vodo bo deležnih 10.602 prebivalcev.