Milijon evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom

21.12.2021

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka:

  • nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme (pašni aparat),
  • nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče opreme (pašni aparat),
  • postavitev krmišča in zavetišča na pašniku oziroma obori ter nakup pripadajoče opreme in opreme za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije za napajanje električnih pastirjev,
  • ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obori,
  • nakup dodatne opreme na pašniku oziroma obori: oprema za oskrbo z vodo (cisterna), premična elektromreža (visoka varovalna premična elektromreža in druga premična elektromreža), in prikolice za prevoz živali z največjo mogočo zmogljivostjo 2,6 t,
  • nakup kmetijskega zemljišča, na katerem bo stal pašnik oziroma obora.

 

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko vloži do 30. junija 2025. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so povezani z izvedbo naložbe, in so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50% upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za 20 %:

  • za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki imajo najmanj 50% kmetijskih površin v uporabi na OMD območjih,
  • za naložbe, povezane z ukrepom Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila oziroma ukrepom Ekološko kmetovanje, če ima upravičenec najmanj 50% kmetijskih površin vključenih v enega izmed teh dveh ukrepov,
  • za kolektivne naložbe,
  • za naložbe mladih kmetov

in lahko znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo.

Povezava na javni razpis