Človeški viri

Človeški viri so med najpomembnejšimi viri tudi v Primorsko-notranjski regiji. Aktivacija, socialna kohezivnost in participativnost prebivalstva kot celote je eden izmed ključnih ciljev, za katere verjamemo, da bo prispeval tako h kvaliteti življenja v regiji kot tudi k konkurenčnosti regijskega gospodarstva. Slednje se udejanja tudi v aktualnem RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020, ki med razvojne prioritete vključuje tudi prioriteto "Vključujoča družba in spodbujanje razvojnega potenciala regijskih človeških virov". 

Primorsko-notranjska regija prepoznava potencial človeških virov v relaciji do spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva, hkrati pa človeški viri v regiji predstavljajo pomembnega deležnika, ki je v aktualnem programskem obdobju bil nekoliko manj izpostavljen.

V okviru te razvojne prioritete zato spodbujamo nadaljnja vlaganja v človeške vire, ki so usmerjena tako v spodbudo človeškim virom na trgu dela, tekom njihove delovne aktivnosti kot tudi v sferah izven te (npr. preko vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja itd.). Investicije znotraj te prioritete bodo prispevale tudi k reševanju širših družbenih problemov, ki imajo neposreden vpliv na blaginjo in kakovost življenja v regiji. Gre za področja mobilnosti prebivalstva, njihovega zdravja in aktivnosti, kakovostnega staranja prebivalstva ter ostalih družbenih izzivov. Spodbujamo tudi iniciative, ki zagotavljajo visoko stopnjo blaginje v regiji, osebnostni in profesionalni razvoj človeških virov ter zdravo in aktivno prebivalstvo Primorsko-notranjske regije.

Razvoju človeških virov sta v RRP Primorsko-notranjske regije 2014-2020 namenjena dva programa: (1) program za človeške vire in (2) program za širši družbeni razvoj. Skupaj izpostavljata šest ključnih ukrepov:

  • izobraževanje, usposabljanje ter vseživljenjsko učenje,
  • zaposlovanje delovne sile,
  • trg dela,
  • socialna vključenost in enake možnosti,
  • ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev Primorsko-notranjske regije,
  • kultura in kulturna dediščina.