Razpisi

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Datum objave
28.7.2017
Razpisni rok
29.11.2017
Naročnik
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba
01/580-77-92, aktrp@gov.si
Povezava na razpis
www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1338

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
•    ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
•    ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
•    ureditev greznic in čistilnih naprav,  
•    nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
•    ureditev trajnih nasadov,  
•    nakup in postavitev mrež proti toči,  
•    ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,
•    izvedbo agromelioracij,
•    zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
•    ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,
•    ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih.
 
Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov in obor ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014.
 
Od skupno 10 mio € razpisanih nepovratnih sredstev bo:
•    2 mio € sredstev namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A),  
•    5 mio € sredstev namenjenih sofinanciranju  naložb fizičnih oseb razen s.p. posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za sofinanciranje  naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B),
•    preostalih 3 mio € sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju naložb s.p. posameznikov in pravnih oseb (Sklop C).
 
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, in se ob izpolnitvi določenih pogojev, lahko poveča do 50%.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. avgusta 2017 do vključno 29. novembra 2017 do 24. ure.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost