EKSRP

Program

Program razvoja podeželja 2014-2020

Področje

Turizem | Podeželje

Opis

INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

OPIS PROJEKTA

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in  starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa se bo pojem dostopnosti nanašal na:

    -povečanje dostopnost  za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam     omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;

    - dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena ; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati     pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa  pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih.

 

PARTNERJI:

 • LAS Notranjska (Zavod Ars Viva, JZ Snežnik, Zavod Red tree heritage) LAS med Snežnikom in Nanosom LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe Partnerstvo LAS Zasavje LAS V objemu sonca LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Trajanje operacije: 1.1.2019-31.12.2020

Skupna vrednost operacije za LAS Notranjska: 86.127,00 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 73.208,00 EUR

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

AKTIVNOSTI:

- zgibanka Časovni preskok zgibanka_časovni preskok.pdf

- letak Časovni preskok letak_časovni preskok.pdf

- novnarska konferenca, LAS ZSŠD, 30.7.2019, Ljubno ob Savinji: Obvestilo za medije - novinarska konferenca_LAS ZSŠD.pdf

- interpretacijski načrt- skupen: Interpretacijski nacrt_LAS_VR_2019_final.pdf

- interpretacijski načrt - LAS Notranjska: Design brief_Snežnik_april2019_final.pdf 

- novinarska konferenca, 19.2.2019, objave medijev:  19.2.2019_OBJAVE MEDIJEV.pdf

- izjav za medije, 19.2.2019: https://www.arsviva.si/dostopnost-naravne-kulturne-dediscine/

- novinarska konferenca, 19.2.2019, Podcerkev: novinarska konf 19-2-2019-vabilo.pdf

 

RAZVOJ TURISTIČNEGA PRODUKTA ZA POSLOVNE SKUPINE ZA FRANCOSKI TRG Z DOLGOROČNO MOŽNOSTJO RAZVOJA NA TUJE IN DOMAČE TRGE - KO VAŠE PODJETJE ZADIHA

OPIS PROJEKTA

Namen operacije je razviti turistični produkt za poslovne skupine, 4 dni aktivnosti, t.i. potovanja po meri, ki zajema vse nivoje organizacije potovanja: nočitve, štortne aktivnosti, kulturne aktivnosti, kosila, gala večerje, team builiding, izvedbo sestanka, konference ali odprte mize za ciljno podjetje, prevoze med nastanitvenimi kapacitetami in aktivnostmi, strokovno vodenje turističnega vodnika, ligistiko in strokovno asistenco na terenu.

Zajemal bi prednosti naše zelene destinacije ter povezal podjetje, ki že deluje na področju tujega trga, RRA Zeleni Kras kot partnerja v promociji in obisku sejmov, S4S Turist agency d.o.o., ki razpolaga z lastnimi kombiji in uspešno trži izlete so Sloveniji za tujce, mreženja ter lokalno skupinost Turistično kooperativo Zadrugo Sviščaki, ki si prizadeva vzpostaviti prvi razpršeni hotel na destinaciji.

Turistične stortitve se vedno bolj usmerjajo v individualizacijo in organizacijo potovanj po meri. Poslovne skupine so nišni trg, ki se trenutno v Evropi najbolj razvija. Srečujemo se z vedno več majhnimi in družinskimi podjetji, ki svoje zaposlene spremljajo, motivirajo, izobražujejo, spodbujajo. Ena od oblik motiviranja zaposlenih je incentive turizem, kjer podjetje naroči potovanje po meri v katerega je potrebno vključiti unikatne aktivnosti, team buildinge za povezovanje zaposlenih v podjetju, kosila in gala večerje po meri ter zagotoviti fleksibilen kader na destinaciji ter čim višjo privatnost. Poslovne skupine so zahtevne, vse aktivnosti morajo biti strogo načrtovane.

V razvoj produkta, popis ponudbnikov, izdelava tehničnega itinerarja, pripravo materiala za internetno stran, pripravo na sejme in izobraževanja bo prevzel vodilni partner, ki bo zagotavljal strokovno storitev.

Partner RRA Zeleni Kras bo v povezavi z STO poskrbel za prisotnost na sejmih v tujini (Lyon, London) in promocijo preko svojih kanalov.

S4S turist agency bo skrbela za prevoze testne skupine in strokovno vodenje skupine ter bo nadaljne sodelovala pri trženju in izvajanju programa/produkta.

Zadruga Sviščaki razvija prvi razpršeni hotel v regiji, kar lahko pripomore k zainteresiranosti potencialnih tujih strank in zvišuje dodano vrednost destinaciji.

CILJI PROJEKTA

Kratkoročni cilji : v določenem terminskem planu (do decembra 2017) pripraviti popis, material in analizo za pripravo novega produkta, ki bo vseboval vsaj 15 različnih storitev, doseči cilj vzpostavitve realnega in atraktivnega programa za tuji in dologoročno slovenski, svetovni trg

Operacija je inovativna in ustvarja novo dodano vrednost v okolju, saj uvaja na trg nove storitve in produkte, uvaja noav znanja in zagotavlja izobraževanje ter inovativnost vključenih ponudnikov

Dologoročni cilji : dvigniti nivo ponudnikov, razviti nove storitve in nov produkt, ter ga predstaviti na sejmih (Lyon, London leta 2018), pripreljati testno skupino iz tujine in jo peljati skozi produkt,  doregistrirati dejavnost podjetja (širitev na področje storitvenega sektora), vzpostaviti prvo tovrsten delovni prostor na podeželju, s tem zagotavlja upravljanje in nadaljnje izvajanje vsebin in nadaljno povezovanje med partnerji.Uspešno vrši promocijo na tujih trgih preko sejmov in spletnih strani, vzpostavi portal, ki se ga lahko nadaljne razvija, operacija se izvaja na območju vseh treh občin in ustvarja dolgoročno nova delovna mesta

 

REZULTATI PROJEKTA:

Rezultat projekta je pripraviti 4 dnevni program za poslovne skupine, ki se ga bo lahko tržilo na domačih in tujih trgih, poleg tega pa bo predstavljal osnovo za nadaljni razvoj produktov in bo odprt za nadgradnje. To bo prvi in unikaten tovrstni program, ki bo deloval na področju najbolj razvijajočega turističnega sektorja – poslovnega turizma.

 

logo evropska komisija

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si

 

ADRENALINSKO DOŽIVLJANJE LEGEND IN ZGODB NA KOLESU - BODI LEGENDA

 

Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Višina sofinanciranja: 36.812,05 €

Višina sredstev: 45.471,66 €

Začetek: januar 2019

Predviden zaključek: januar 2020

 

OPIS PROJEKTA

Legendarna kolesarska dogodivščina bo potekala po obstoječi "Grajski kolesarski poti", ki Vas iz Postojne pelje v Planino, nazaj čez Lohačo in strmco v Studeno, Belsko, Bukovje, Predjamo, Šmihel pod Nanosom, Landol in hruševje, Sajevče, Rakulk, Orehek, Prestranek, Grobišče, Štivan in čez Staro vas nazaj v Postojno.

Slabih 60 km dolga kolesarska pot vodi po poteh srednjeveških vitezov, saj na poti naletimo tudi na ostanke šestih srednjeveških gradov (Haasberg in Ravbarjev stolp, Predjamski grad, grad Orehek, grad Prestranek in postojnski grad Adelsberg).

V teh krajih je postavljenih tudi pet kolesarskih "pump tracko-ov" ali tlačilnih kolesarskih poligonov, ki so namenjeni kolesarjem vseh starosti in predstavljajo igrišče neštetih možnosti, kjer se krepijo dnevne fizične aktivnosti, koordinacija, motorika in fizična moč, tkejo pa se tudi prijateljske vezi.

CILJ PROJEKTA

Z obuditvijo obstoječe "Grajske kolesarske poti" ter povezavo petih tlačilnih kolesarskih poligonov (inovativno kolesarjenje) bi dosegli harmonično povezovanje lokalne zgodovine, kulturne, naravne dediščine ter novodobnega sveta. Obenem pa povezali različne krajevne skupnosti, podeželje in mesto, mlado in staro. Glavna ideja projekta je dvig prepoznavnosti kolesarstva, kot zdravega, zelenega turističnega produkta.

REZULTATI PROJEKTA

Ob grajski kolesarski poti in v celotni Občini Postojna bomo izvajali različne kulturne, športne, izobraževalne, ozaveščevalne in ostale aktivnosti, s katerimi bomo predstavili lokalno zgodovino, legende in zgodbe ter osveščali o zdravem načinu življenja in pomembnosti varovanja okolja in narave, tudi s turističnega stališča. aktivnosti bodo vključevale delavnice za turistične akterje o značilnostih in potrebah kolesarskega gosta, značilnostih in odlikah kolesarskih nastanitev, kolesarsko šolo za mlade, športni dan za mlade na tlačilnem poligonu, interpretacijo naravne in kulturne dediščine  s poudarkom na varovanju narave, odgovornega in varnega kolesarstva ter vodene kolesarske ture po Grajski poti.

Ob Grajski kolesarski poti bomo povezali različne lokalne ponudnike (od sobodajalcev in gostincev ter ostalih deležnikov v turizmu - Drevesnica Štivan, Turistična kmetija Dolenčevi, Grad Prestranek, Smrekarjeva domačija, Muzejski zbirki "Pri stari dami"), ki bodo popotnikom ponudili lokalne dobrote (npr. grajska sladica, kolesarski golaž) - vzpostavili bomo vez med legendami in sodobnim svetom, vez med podeželjem in mestom.

logo evropska komisija

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si

 

 

Z ROKO V ROKI DO KAKOVOSTNE PREHRANE

 

TRAJANJE

od 01.10.2018 do 30.09.2020

OPIS

Namen operacije je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Na posameznih območjih je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa Leader oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.

S predlagano operacijo želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne istanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši). Z aktivnostmi operacije želimo odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne (samo)oskrbe. Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma kratkih dobavnih verig je treba izvajati vzporedne aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot na strani ponudbe (lokalni ponudniki). 

 

Cilji operacije:

 1. Povezana in organizirana ponudba z območja za skupni nastop na trgu
 2. Razvite dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju
 3. Višja ozaveščenost prebivalcev o varstvu okolja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine

Aktivnosti:

 1. Analiza obstoječega stanja v javnih ustanovah in lokalnih ponudnikov
 2. Usposabljanje za izvedbo javnega naročila javnih ustanov
 3. Izobraževanje in ozaveščanje v javnih ustanovah in širše
 4. Usposabljanja in izobraževanja lokalnih ponudnikov
 5. Animacija ponudnikov za povezovanje in skupno sodelovanje na trgu
 6. Vzpostavitev distribucijske točke
 7. Vzpostavitev prodajaln z lokalnimi proizvodi
 8. Promocijske aktivnosti

Pričakovani rezultati:

 1. Celovita analiza stanja
 2. Pripravljen vzorec javnega naročila
 3. Dopolnitev in spremembe jedilnikov v smeri sezonalizacije (22 jedilnikov za celotno območje)
 4. 50 novih lokalnih ponudnikov, ki bodo sodelovali z javnimi ustanovami na celotnem območju
 5. Vzpostavitev treh distribucijskih točk

Povezave:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si

 

 

HOP ON HOP OF PREVOZ (HOP ON)

OPIS

Operacija HOP ON ponuja inovativen poslovni model turističnega transferja. Storitev je kombinacija prevoza turistov, prilagojenega lokalnega vodenja ter ogledov posameznih točk (turistične znamenitosti, vasi, dogodki…) na območju LAS Med Snežnikom in Nanosom.

HOP ON bo med seboj povezal turistične točke v treh občinah (Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica). Ker gre za podeželsko okolje, ki je slabo povezano z javnim potniškim prometom, se turisti soočajo s problemom kako dostopati do manj poznanih krajev omenjenega območja. Z operacijo bo območje LAS pridobilo storitev trajnostne mobilnosti in izboljšano dostopnost do oddaljenih turističnih točk; uporabniki storitve bodo skozi zgodbe lokalnih vodnikov poglobili svoje poznavanje kraškega sveta in bogate kulturno-zgodovinske dediščine, ki je zaznamovala življenje na tem območju. Z interpretativnim podajanjem vsebine se bo dvignila zavest o pomenu zaščite naravne in kulturne dediščine celotnega območja.

Operacija bo vzpostavila mreže in partnerstva; med seboj bo povezala turistične znamenitosti (Park vojaške zgodovine, Muzej krasa, grad Prem, stara mestna jedra…) ponudnike tipičnih lokalnih produktov (degustacije s sirarji, sadjarji…), lokalne vodnike ter ponudnike nastanitev na celotnem območju. Storitev bo namenjena tako turistom, ki obiščejo destinacijo brez lastnega prevoza, kot tistim, ki bi radi doživeli in izkusili pristno ponudbo celotnega območja. Prevoz bo omogočal tudi transport koles, s čimer bo kolesarskim turistom olajšan transfer do različnih izhodišč za kolesarske ture na destinaciji. Storitev prepoznava gospodarski potencial podeželskega okolja in je hkrati usmerjena v trajnostni razvoj in zaščito naravnega okolja.

Poleg priprave poslovnega modela in razvoja storitve, bo partnerstvo sestavilo itinerarije in jih povezalo v skupni turistični produkt. V času trajanja operacije bo pripravljeno promocijsko gradivo (tisk in splet) in izvedene promocijske aktivnosti, ki bodo usmerjene na dve ciljni skupini in sicer ponudnike nastanitev v regiji (vključno z gostinskimi ponudniki) in turiste, ki prenočijo v regiji. Za ponudnike nastanitev bo organizirana skupinska delavnica glede vključitve v storitev HOP ON, ravno tako pa bodo potekali individualni obiski ponudnikov na terenu. S promocijskim gradivom bodo svojim gostom ponudili nov produkt,  gostje pa bodo dobili dodaten motiv za podaljšanje svojega bivanja.

Storitev HOP ON (in poslovni model) predstavljata osnovo za nadaljnji razvoj skupnega turističnega produkta – regijske kartice doživetij Zelenega krasa. Uporabniki bodo tako dobili enovit produkt, ki bo združeval prevoz, vodenje, degustacije in nastanitve kar bo predstavljalo dodano vrednost in močan motiv za turistične prihode. Poslovni model bo predvideval minimalne zahteve za vključitev v kartico doživetij, pri čemur bo poudarek na unikatnih doživetjih, lokalno pridelani hrani, sezonskih menijih…

Partnerstvo operacije HOP ON bo organiziralo test poslovnega modela. Za ta namen bo izvedena pilotna faza, ki bo trajala v času glavne turistične sezone (3 poletni meseci). V tem obdobju se bo storitev izvajala na terenu (vključno s promocijo), s pridobljenimi podatki (monitoring) pa bomo ustrezno korigirali poslovni model (izvedba, promocija, organizacija, prodaja).

Po zaključku operacije bo poslovni model na voljo vsem, ki se že ukvarjajo s storitvami v turističnem sektorju oziroma želijo registrirati svojo dejavnost v tem segmentu. Na tak način operacija s poslovnim modelom spodbuja razvoj novih delovnih mest predvsem med mladimi in brezposelnimi na območju LAS. 

PARTNERJI

RRA Zeleni kras Zavod znanje Postojna TIC Ilirska Bistrica Zavod za turizem Pivka TUAM

CILJI

Dolgoročni cilj operacije je zagotoviti trajnosten način prevoza turistov med turističnimi točkami območja LAS ter ponuditi inovativen poslovni model in turistični produkt, ki bo vključeval identiteto obravnavanega okolja (cilj spodbuditi razvojno inovativno naravnanost). Ta bo istočasno poskrbel za zadovoljstvo uporabnikov, sodelovanje med različnimi deležniki v lokalnem okolju (cilj spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji), skrbel za primerno predstavitev naravne in kulturne dediščine in dvignil prepoznavnost območja kot turistično zanimive destinacije.  Operacija spodbuja povezovanje med partnerji, je razvojno in podjetniško naravnana ter vključuje ranljive skupine.

AKTIVNOSTI

 • Priprava poslovnega modela
 • Priprava itinerarija in turističnega programa
 • Delavnica za vključene ponudnike (predstavitev možnosti in standardov za vključitev v produkt)
 • Promocijsko gradivo
 • Usposabljanje vodnikov (poseben modul) za vodenje itinerariju
 • Izvedba storitve (36 krožnih voženj po zastavljenem itinerariju)
 • Izvajanje monitoringa 

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si/

logo evropska komisija

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl