EKSRP

Program

Program razvoja podeželja 2014-2020

Področje

Turizem | Podeželje

Opis

Z ROKO V ROKI DO KAKOVOSTNE PREHRANE

 

TRAJANJE

od 01.10.2018 do 30.09.2020

OPIS

Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Z aktivnostmi projekta k razreševanju problematike pristopamo celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne istanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši).

 

Na vseh območjih partnerstva ugotavljamo, da se srečujemo s sorodnimi ovirami, ki jih je treba premostiti oziroma odpraviti. Za odpravo ovir je prvenstveno treba aktivno delovati tako na strani lokalnih ponudnikov kot na strani končnih uporabnikov (s poudarkom na javnih ustanovah).

 

Javne ustanove že vključujejo lokalna živila na svoje jedilnike, vendar gre v večini primerov za majhne količine v primerjavi z možnostmi. Nacionalni inštitut za javno zdravje v poročilu o strokovnem spremljanju prehrane za leto 2016 ugotavlja, da večina zavodov v povprečju uspejo nabaviti med 5 % do 10 % ekoloških živil in med 10 % in 40 % lokalnih živil glede na celotno naročilo. Največkrat uspejo nabaviti ta živila neposredno od kmetov, sledijo zadruge, trgovski sistemi ter industrija. Najpogosteje navedene težave v zvezi z vključevanjem lokalno pridelanih živil so: slab odziv lokalnih ponudnikov, previsoka cena, slaba ponudba živil, majhnost zavodov, javni razpis brez odprtih sklopov, težave z dostavo oz. transportom živil.

 

Tudi na strani lokalnih ponudnikov obstaja še veliko neizkoriščenih priložnosti, tako v osnovni kmetijski dejavnosti kot dopolnilnih dejavnostih ter manjših lokalnih predelovalnih obratih. S povezovanjem lokalnih ponudnikov bomo lažje zagotavljali  potrebne količine, raznovrstnost in kontinuiteto lokalne ponudbe tudi za večje porabnike, kot so npr. javne ustanove. S spodbujanjem komunikacije med javnimi ustanovami in lokalnimi pridelovalci in predelovalci bomo spodbujali partnersko sodelovanje in vzpostavljanje kratkih oskrbnih verig.

 

VREDNOST IN SOFINANCIRANJE PROJEKTA:

Skupna vrednost projekta je 350.408 EUR. Projekt je v deležu 85% sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

HOP ON HOP OF PREVOZ (HOP ON)

OPIS

Operacija HOP ON ponuja inovativen poslovni model turističnega transferja. Storitev je kombinacija prevoza turistov, prilagojenega lokalnega vodenja ter ogledov posameznih točk (turistične znamenitosti, vasi, dogodki…) na območju LAS Med Snežnikom in Nanosom.

HOP ON bo med seboj povezal turistične točke v treh občinah (Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica). Ker gre za podeželsko okolje, ki je slabo povezano z javnim potniškim prometom, se turisti soočajo s problemom kako dostopati do manj poznanih krajev omenjenega območja. Z operacijo bo območje LAS pridobilo storitev trajnostne mobilnosti in izboljšano dostopnost do oddaljenih turističnih točk; uporabniki storitve bodo skozi zgodbe lokalnih vodnikov poglobili svoje poznavanje kraškega sveta in bogate kulturno-zgodovinske dediščine, ki je zaznamovala življenje na tem območju. Z interpretativnim podajanjem vsebine se bo dvignila zavest o pomenu zaščite naravne in kulturne dediščine celotnega območja.

Operacija bo vzpostavila mreže in partnerstva; med seboj bo povezala turistične znamenitosti (Park vojaške zgodovine, Muzej krasa, grad Prem, stara mestna jedra…) ponudnike tipičnih lokalnih produktov (degustacije s sirarji, sadjarji…), lokalne vodnike ter ponudnike nastanitev na celotnem območju. Storitev bo namenjena tako turistom, ki obiščejo destinacijo brez lastnega prevoza, kot tistim, ki bi radi doživeli in izkusili pristno ponudbo celotnega območja. Prevoz bo omogočal tudi transport koles, s čimer bo kolesarskim turistom olajšan transfer do različnih izhodišč za kolesarske ture na destinaciji. Storitev prepoznava gospodarski potencial podeželskega okolja in je hkrati usmerjena v trajnostni razvoj in zaščito naravnega okolja.

Poleg priprave poslovnega modela in razvoja storitve, bo partnerstvo sestavilo itinerarije in jih povezalo v skupni turistični produkt. V času trajanja operacije bo pripravljeno promocijsko gradivo (tisk in splet) in izvedene promocijske aktivnosti, ki bodo usmerjene na dve ciljni skupini in sicer ponudnike nastanitev v regiji (vključno z gostinskimi ponudniki) in turiste, ki prenočijo v regiji. Za ponudnike nastanitev bo organizirana skupinska delavnica glede vključitve v storitev HOP ON, ravno tako pa bodo potekali individualni obiski ponudnikov na terenu. S promocijskim gradivom bodo svojim gostom ponudili nov produkt,  gostje pa bodo dobili dodaten motiv za podaljšanje svojega bivanja.

Storitev HOP ON (in poslovni model) predstavljata osnovo za nadaljnji razvoj skupnega turističnega produkta – regijske kartice doživetij Zelenega krasa. Uporabniki bodo tako dobili enovit produkt, ki bo združeval prevoz, vodenje, degustacije in nastanitve kar bo predstavljalo dodano vrednost in močan motiv za turistične prihode. Poslovni model bo predvideval minimalne zahteve za vključitev v kartico doživetij, pri čemur bo poudarek na unikatnih doživetjih, lokalno pridelani hrani, sezonskih menijih…

Partnerstvo operacije HOP ON bo organiziralo test poslovnega modela. Za ta namen bo izvedena pilotna faza, ki bo trajala v času glavne turistične sezone (3 poletni meseci). V tem obdobju se bo storitev izvajala na terenu (vključno s promocijo), s pridobljenimi podatki (monitoring) pa bomo ustrezno korigirali poslovni model (izvedba, promocija, organizacija, prodaja).

Po zaključku operacije bo poslovni model na voljo vsem, ki se že ukvarjajo s storitvami v turističnem sektorju oziroma želijo registrirati svojo dejavnost v tem segmentu. Na tak način operacija s poslovnim modelom spodbuja razvoj novih delovnih mest predvsem med mladimi in brezposelnimi na območju LAS. 

PARTNERJI

RRA Zeleni kras Zavod znanje Postojna TIC Ilirska Bistrica Zavod za turizem Pivka TUAM

CILJI

Dolgoročni cilj operacije je zagotoviti trajnosten način prevoza turistov med turističnimi točkami območja LAS ter ponuditi inovativen poslovni model in turistični produkt, ki bo vključeval identiteto obravnavanega okolja (cilj spodbuditi razvojno inovativno naravnanost). Ta bo istočasno poskrbel za zadovoljstvo uporabnikov, sodelovanje med različnimi deležniki v lokalnem okolju (cilj spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji), skrbel za primerno predstavitev naravne in kulturne dediščine in dvignil prepoznavnost območja kot turistično zanimive destinacije.  Operacija spodbuja povezovanje med partnerji, je razvojno in podjetniško naravnana ter vključuje ranljive skupine.

AKTIVNOSTI

  • Priprava poslovnega modela
  • Priprava itinerarija in turističnega programa
  • Delavnica za vključene ponudnike (predstavitev možnosti in standardov za vključitev v produkt)
  • Promocijsko gradivo
  • Usposabljanje vodnikov (poseben modul) za vodenje itinerariju
  • Izvedba storitve (36 krožnih voženj po zastavljenem itinerariju)
  • Izvajanje monitoringa 

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si/

logo evropska komisija

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl