EKSRP

Program

Program razvoja podeželja 2014-2020

Področje

Turizem | Podeželje

Opis

DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI - DEDIŠČNA IN SODOBNOST

 

Osnovni podatki o projektu:

 • Naziv ukrepa: ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
 • Naziv podukrepa: podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
 • Naziv projekta: DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI - DEDIŠČNA IN SODOBNOST
 • Akronim: DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI - DEDIŠČNA IN SODOBNOST

Partnerji projekta

 • LAS med Snežnikom in Nanosom (RRA Zeleni kras, Občina Postojna, Zavod Znanje)
 • LAS loškega pogorja (Aleš Kacin, samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora),
 • LAS Vipavska dolina (Občina Ajdovščina),
 • LAS s CILjem (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija).

Aktivnosti projekta:

Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domača in umetnostna obrt – dediščina in sodobnost je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:

 • LAS med Snežnikom in Nanosom: brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni;
 • LAS loškega pogorja: čevljarstvo;
 • LAS Vipavska dolina: mlinarstvo in pekarstvo;
 • LAS s CILJem:  z rudarstvom povezane obrti in čipkarstvo.

Vsem navedenim obrtem je skupen cilj po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj,  predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.

Partnerji smo tako definirali in oblikovali aktivnosti operacije, ki vodijo v kakovostno revitalizacijo ter nadgradnjo dediščine. Ti sklopi, ki so enotni vsem partnerjem so: izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS, razvoj in trženje storitev, vlaganje v opremo, ki bodisi ohranja ali predstavlja dediščino, raziskave značilnih obrti na območju posamezne LAS, na osnovi le-teh razvoj produktov in storitev temelječih na tradiciji, njihovo trženje, programi ali poslovni načrti za ohranjanje obrti ter prenos tradicionalnih znanj na zainteresirane izvajalce, mlade in ranljive skupine. Znotraj operacije bo vsak  partner zastavil in izvedel aktivnosti na način, da kar najbolje prispevajo k doseganju zadanih ciljev na njegovem območju.

Glavni rezultati projekta:

Brivsko-frizerski salon Ozbič v Postojni

Skladno s konservatorskimi smernicami je bila obnovljena notranjščina brivsko-frizerskega salona Ozbič v Postojni. Za njegovo uspešno delovanje so izdelali poslovni in marketinški načrt, celostno grafično podobo, promocijske aktivnosti ter na dediščini osnovane storitve salona. Ker pa je projekt usmerjen širše, v promocijo domačih in umetnostnih obrti, je Notranjski muzej pripravil in izvedel didaktični program obrti namenjen ranljivim skupinam. V salonu bo deloval brivec, obiskovalcem bo na ogled razstava o delovanju salona v preteklosti.

Žiri, čevljarsko mesto

V Žireh so raziskali bogato čevljarsko obrt, jo nadgradil ter jo vtkali v različne turistične produkte kraja: uredili so sprejemno-razstavni prostor v tovarni Alpina in prostor za demonstracijo ročne izdelave čevljev v delavnici AK Alojz Karner. Oblikovali so raznolike turistične pakete in obudili čevljarsko malico, posneli kratke filme ter pripravili potujočo razstavo »Žiri, čevljarsko mesto«. Dodatno so opravili raziskavo dediščine in strokovnega čevljarskega znanja ter poskrbeli za ohranjanje prenosa znanj med industrijskim ter tradicionalnim načinom izdelave obutve.

Čipkarstvo in z rudarstvom povezane obrti na Idrijskem in Cerkljanskem

V Idriji je bila v ospredju obuditev zgodbe o tihotapki Marini Melhiorci, ki je  najstarejša poimensko znana prekupčevalka s čipkami in tihotapka živega srebra. Ponudbo Mestnega muzeja Idrija je pogumna tihotapka obogatila z razstavo, gledališko predstavo, filmsko pravljico in muzejskimi delavnicami. V Idriji so se posvetili še raziskavam čipke iz 18. stoletja, rudarskih svetil v rudniku ter retort – glinenih posod za potrebe žganja cinabaritne rude. Omenjene obrti sta Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in muzej  promovirala na dogodkih in oblikovala zanimivo turistično ponudbo (npr. ogled žagalnic na prostem).

Mlinarstvo in pekarstvo na Vipavskem

V Ajdovščini so pripravili razvojni načrt za obuditev Rustjeve hiše, kjer je nekoč že bila pekarna, na tem mestu bo v bodoče deloval osrednji izobraževalno-demonstracijski center mlinarstva in pekarstva na Vipavskem. Z namenom obuditve bogate tradicije so izvedli raziskavo o mlinarstvu in pekarstvu na tem območju, izobraževalne aktivnosti ter promocijski film. Obudili so tudi dva tradicionalna kulinarična produkta mala pekovska izdelka, to sta ajdovska žemlja in sladki kifli.

Vrednost projekta: 

celotna vrednost projekta je 54.400 EUR.

 

Povezave:

 

logo evropska komisija

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si

 

 


 

EKO KROŽNA DEGUSTACIJSKA POT TREH OBČIN

Osnovni podatki o projektu:

 • Naziv ukrepa: ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
 • Naziv podukrepa: podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
 • Naziv projekta: EKO KROŽNA DEGUSTACIJSKA POT TREH OBČIN
 • Akronim: EKO OKUSI MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Partnerji projekta

 • VP: RRA Zeleni kras, d.o.o.
 • P1: GREGA ČESNIK
 • P2: TADEJ SMRDEL
 • P3: DENIS ISKRA
 • P4: BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA

Pomembnejše aktivnosti projekta:

Glavni cilji projekta:

Glavni cilj projekta je povezati ekološke kmetovalce iz vseh treh občin in izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja za razvoj skupnih povezovalnih storitev. V ta namen  projekt stremi k oblikovanju mreže lokalnih akterjev za skupne aktivnosti – skupno trženje, usposabljanje, oblikovanje novega inovativnega produkta in storitev. Nov inovativen produkt - eko krožna degustacijska pot treh občin – Pivke, Postojne in Ilirske Bistrice bo omogočila spoznavanje in ohranjanje narave in okolja ter življenja na kmetijah, predstavitev blagodejnih učinkov eko domačih izdelkov čebelarstva in kozjereje na zdravje ter obujanje in ohranitev žganjekuhe. Poleg tega bo projekt vplival na razvoj kulinaričnega turizma, saj bo turistom in obiskovalcem vzbudil vse čute. Zaokrožen krog v smeri kulinarike, ki ji na našem območju posvečamo še premalo pozornosti, bo dvignil kulinarični turizem na višji nivo, saj se ga bodo posluževali tudi tisti segmenti gostov, ki bodo pripravljeni odšteti precej denarja za zadovoljevanje svojih potreb po uživanju v novih, naravnih in tradicionalnih jedeh, značilnih za Primorsko-notranjsko regijo. Pilotni turistični program se bo lahko v bodoče izvajal tudi širše, izven meja občin.

 

Vrednost projekta:

celotna vrednost projekta je 57.938,83 EUR, sofinancirana vrednost (EKSRP) pa  46.701,89 EUR.

 

Povezave:

logo evropska komisija

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si

 


 

S ČEBELAMI DO ZNANJA

 

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: S čebelami do znanja
 • Akronim: ČEBELA-ZNA

Partnerji projekta

 • VP: Občina Bloke
 • P2: Občina Cerknica
 • P3: Občina Loška dolina
 • P4: RRA Zeleni kras

Pomembnejše aktivnosti projekta:

 • Ureditev infrastrukture za prenos znanja (postavitev treh didaktičnih čebelnjakov za medgeneracijski prenos znanja o čebelarstvu). Čebelnjaki bodo v vseh treh predstavljali učilnico v naravi in bodo služili kot pripomoček za prenos kakovostnih znanj med generacijami ter pridobivanje kompetenc za nadaljnji osebni razvoj s pozitivno naravnanostjo do narave in kulture.
 • Ureditev tržnice v Loški dolini za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov.
 • Izvajanje čebelarskih krožkov v vseh treh občinah, ter nakup čebelarske opreme za izvajanje krožkov. S tem bomo krepili kompetence in aktivirali potenciale ranljivih skupin (mladih).
 • Zasaditev medovitih rastlin in vzpostavitev zeliščnih kotičkov, ki bodo poleg čebelnjakov služil kot interpretacijska točka in priložnost za razvoj sonaravnega turizma ter promocijo naravo-varstva in pomena biotske raznovrstnosti.
 • Priprava turističnega programa, s katerim bomo postavljeno infrastrukturo povezali z ostalimi storitvami v lokalnem okolju in oblikovali novi turistični program z dodano vrednostjo.

Glavni cilji projekta:

 • Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju in pripraviti turistični program
 • Povezati organizirano ponudbo z območja za skupni nastop na trgu
 • Višati ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine
 • Pozitivno prispevati k ohranjanju stanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

Pričakovani rezultati projekta:

 • Postavitev 3 didaktičnih čebelnjakov za medgeneracijski prenos znanja o čebelarstvu
 • Zasaditev medovitih rastlin in zeliščnega kotička
 • Ureditev tržnice v Loški dolini za namene mreženja ponudnikov in predstavitev lokalnih proizvodov
 • Izvedba krožkov o čebelarjenju v 3 občinah (Bloke, Cerknica, Loška dolina) za osnovnošolce
 • Priprava turističnega programa, ki bo povezoval lokalne ponudnike in bo ponujal degustacijo čebelarskih izdelkov
 • Promocijske aktivnosti za obveščanje širše javnosti o projektu 

 

 

Trajanje projekta: 1.6.2020 – 30.6.2022

Vrednost projekta: 69.984,76 EUR

Povezave:

logo evropska komisija

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si

 


 

OBLIKOVANJE NOVEGA PRODUKTA - BITI NA KONJU

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv ukrepa: ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
 • Naziv podukrepa: podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
 • Naziv projekta: Oblikovanje novega produkta – biti na konju
 • Akronim: Biti na konju

 

Partnerji projekta

 • VP: RRA Zeleni kras, d.o.o.
 • P1: Zavod Konji na bregu
 • P2: Srečna kmetija, Uroš Lipanje P3: Terapevtsko-konjeniški zavod Olsen
 • P4: Konjeniški klub Postojna
 • P5: Osnovna šola Pivka

 

Pomembnejše aktivnosti projekta:

 • oblikovanje novega produkta konjeniškega turizma »biti na konju«, namenjenega zlasti otrokom, gibalno oviranim osebam, osebam, ki potrebujejo fizikalno in psiho-socialne rehabilitacijo,
 • pilotna izvedba novega produkta preko izvedbe različnih dogodkov,
 • promocija produkta,
 • koordinacija in vodenje projekta,
 • promocija projekta.

 

Glavni cilji projekta:

Glavni, dolgoročni cilj je oblikovanje novega produkta »biti na konju«, preko katerega želi partnerstvo približati konje in jahanje vsem zainteresiranim posameznikom ali skupinam, ne glede na njihovo predzadnje ali zmožnosti oziroma sposobnosti. S tem bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju vseh občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.  Nov produkt bo tako vključeval jahanje za otroke, jahanje za začetnike, vodene sprehode s konjem v naravo, terapijo s pomočjo konja, skupinske aktivnosti (oz.  igra) s konji za otroke, virtualno izkušnjo jahanja.

Kratkoročni cilji operacije:

•   približati jahanje otrokom, zlasti tistim, ki so iz socialno šibkih družin, imajo težave z gibanjem ali na socialno-vedenjskem oziroma kognitivnem področju,

•     približati jahanje gibalno oviranim osebam oziroma osebam s posebnimi potrebami tako preko terapije s pomočjo konja in skupinskih aktivnosti, kot tudi z virtualno izkušnjo jahanja,

•     vzpostaviti šolo jahanja v občini Ilirska Bistrica,

•     razviti ponudbo za turiste, ki ne znajo jahati oziroma še niso imeli stika s konjem,

•     razviti ponudbo skupinskih aktivnosti oziroma  igre s konji, namenjene otrokom, ki imajo težave na socialno-vedenjskem oziroma kognitivnem področju, na področju samozavesti, samozaupanja ter za introvertirane otroke,

•     vzpostaviti delovanje krožka »Konjičkove urice«,  za delo s konji, namenjen otrokom med 6. in 10 letom starosti,

•     izvedba aktivnosti za promocijo novega produkta.

 

Pričakovani rezultati projekta:

•     oblikovan in pilotno izveden nov produkt »biti na konju«, ki vključuje različne oblike jahanja oziroma storitve s konji,

•     ustvarjeni pogoji za nov delovno mesto (registracija dopolnilne dejavnosti),

•     oblikovano partnerstvo za dolgoročno sodelovanje pri razvoju konjeniškega turizma in ostalih storitev s konji,

•     oblikovan in pilotno izveden program za skupinske aktivnosti (oz.  igre) s konji za otroke s težavami,

•     vzpostavljena šola jahanja,

•     pilotno izveden krožek za delo s konji,

•     omogočeno jahanje oziroma stik s konjem gibalno oviranim osebam,

•     omogočena virtualna izkušnja jahanja gibalno oviranim osebam.

 

Vrednost projekta: celotna vrednost projekta je 64.121,62 EUR, sofinancirana vrednost (EKSRP) pa  47.414,84 EUR.

 

Trajanje projekta: 1.1.2021 – 31.12.2021

 

Povezave:

 

 

logo evropska komisija

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 


 

INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

OPIS PROJEKTA

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in  starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa se bo pojem dostopnosti nanašal na:

    -povečanje dostopnost  za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam     omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;

    - dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena ; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati     pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa  pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih.

 

PARTNERJI:

 • LAS Notranjska (Zavod Ars Viva, JZ Snežnik, Zavod Red tree heritage) LAS med Snežnikom in Nanosom LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe Partnerstvo LAS Zasavje LAS V objemu sonca LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Trajanje operacije: 1.1.2019-31.12.2020

Skupna vrednost operacije za LAS Notranjska: 86.127,00 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 73.208,00 EUR

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

AKTIVNOSTI:

- zgibanka Časovni preskok zgibanka_časovni preskok.pdf

- letak Časovni preskok letak_časovni preskok.pdf

- novnarska konferenca, LAS ZSŠD, 30.7.2019, Ljubno ob Savinji: Obvestilo za medije - novinarska konferenca_LAS ZSŠD.pdf

- interpretacijski načrt- skupen: Interpretacijski nacrt_LAS_VR_2019_final.pdf

- interpretacijski načrt - LAS Notranjska: Design brief_Snežnik_april2019_final.pdf 

- novinarska konferenca, 19.2.2019, objave medijev:  19.2.2019_OBJAVE MEDIJEV.pdf

- izjav za medije, 19.2.2019: https://www.arsviva.si/dostopnost-naravne-kulturne-dediscine/

- novinarska konferenca, 19.2.2019, Podcerkev: novinarska konf 19-2-2019-vabilo.pdf

 


 

RAZVOJ TURISTIČNEGA PRODUKTA ZA POSLOVNE SKUPINE ZA FRANCOSKI TRG Z DOLGOROČNO MOŽNOSTJO RAZVOJA NA TUJE IN DOMAČE TRGE - KO VAŠE PODJETJE ZADIHA

OPIS PROJEKTA

Namen operacije je razviti turistični produkt za poslovne skupine, 4 dni aktivnosti, t.i. potovanja po meri, ki zajema vse nivoje organizacije potovanja: nočitve, štortne aktivnosti, kulturne aktivnosti, kosila, gala večerje, team builiding, izvedbo sestanka, konference ali odprte mize za ciljno podjetje, prevoze med nastanitvenimi kapacitetami in aktivnostmi, strokovno vodenje turističnega vodnika, ligistiko in strokovno asistenco na terenu.

Zajemal bi prednosti naše zelene destinacije ter povezal podjetje, ki že deluje na področju tujega trga, RRA Zeleni Kras kot partnerja v promociji in obisku sejmov, S4S Turist agency d.o.o., ki razpolaga z lastnimi kombiji in uspešno trži izlete so Sloveniji za tujce, mreženja ter lokalno skupinost Turistično kooperativo Zadrugo Sviščaki, ki si prizadeva vzpostaviti prvi razpršeni hotel na destinaciji.

Turistične stortitve se vedno bolj usmerjajo v individualizacijo in organizacijo potovanj po meri. Poslovne skupine so nišni trg, ki se trenutno v Evropi najbolj razvija. Srečujemo se z vedno več majhnimi in družinskimi podjetji, ki svoje zaposlene spremljajo, motivirajo, izobražujejo, spodbujajo. Ena od oblik motiviranja zaposlenih je incentive turizem, kjer podjetje naroči potovanje po meri v katerega je potrebno vključiti unikatne aktivnosti, team buildinge za povezovanje zaposlenih v podjetju, kosila in gala večerje po meri ter zagotoviti fleksibilen kader na destinaciji ter čim višjo privatnost. Poslovne skupine so zahtevne, vse aktivnosti morajo biti strogo načrtovane.

V razvoj produkta, popis ponudbnikov, izdelava tehničnega itinerarja, pripravo materiala za internetno stran, pripravo na sejme in izobraževanja bo prevzel vodilni partner, ki bo zagotavljal strokovno storitev.

Partner RRA Zeleni Kras bo v povezavi z STO poskrbel za prisotnost na sejmih v tujini (Lyon, London) in promocijo preko svojih kanalov.

S4S turist agency bo skrbela za prevoze testne skupine in strokovno vodenje skupine ter bo nadaljne sodelovala pri trženju in izvajanju programa/produkta.

Zadruga Sviščaki razvija prvi razpršeni hotel v regiji, kar lahko pripomore k zainteresiranosti potencialnih tujih strank in zvišuje dodano vrednost destinaciji.

CILJI PROJEKTA

Kratkoročni cilji : v določenem terminskem planu (do decembra 2017) pripraviti popis, material in analizo za pripravo novega produkta, ki bo vseboval vsaj 15 različnih storitev, doseči cilj vzpostavitve realnega in atraktivnega programa za tuji in dologoročno slovenski, svetovni trg

Operacija je inovativna in ustvarja novo dodano vrednost v okolju, saj uvaja na trg nove storitve in produkte, uvaja noav znanja in zagotavlja izobraževanje ter inovativnost vključenih ponudnikov

Dologoročni cilji : dvigniti nivo ponudnikov, razviti nove storitve in nov produkt, ter ga predstaviti na sejmih (Lyon, London leta 2018), pripreljati testno skupino iz tujine in jo peljati skozi produkt,  doregistrirati dejavnost podjetja (širitev na področje storitvenega sektora), vzpostaviti prvo tovrsten delovni prostor na podeželju, s tem zagotavlja upravljanje in nadaljnje izvajanje vsebin in nadaljno povezovanje med partnerji.Uspešno vrši promocijo na tujih trgih preko sejmov in spletnih strani, vzpostavi portal, ki se ga lahko nadaljne razvija, operacija se izvaja na območju vseh treh občin in ustvarja dolgoročno nova delovna mesta

 

REZULTATI PROJEKTA:

Rezultat projekta je pripraviti 4 dnevni program za poslovne skupine, ki se ga bo lahko tržilo na domačih in tujih trgih, poleg tega pa bo predstavljal osnovo za nadaljni razvoj produktov in bo odprt za nadgradnje. To bo prvi in unikaten tovrstni program, ki bo deloval na področju najbolj razvijajočega turističnega sektorja – poslovnega turizma.

 

logo evropska komisija

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si

 


 

ADRENALINSKO DOŽIVLJANJE LEGEND IN ZGODB NA KOLESU - BODI LEGENDA

 

Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Višina sofinanciranja: 36.812,05 €

Višina sredstev: 45.471,66 €

Začetek: januar 2019

Predviden zaključek: januar 2020

 

OPIS PROJEKTA

Legendarna kolesarska dogodivščina bo potekala po obstoječi "Grajski kolesarski poti", ki Vas iz Postojne pelje v Planino, nazaj čez Lohačo in strmco v Studeno, Belsko, Bukovje, Predjamo, Šmihel pod Nanosom, Landol in hruševje, Sajevče, Rakulk, Orehek, Prestranek, Grobišče, Štivan in čez Staro vas nazaj v Postojno.

Slabih 60 km dolga kolesarska pot vodi po poteh srednjeveških vitezov, saj na poti naletimo tudi na ostanke šestih srednjeveških gradov (Haasberg in Ravbarjev stolp, Predjamski grad, grad Orehek, grad Prestranek in postojnski grad Adelsberg).

V teh krajih je postavljenih tudi pet kolesarskih "pump tracko-ov" ali tlačilnih kolesarskih poligonov, ki so namenjeni kolesarjem vseh starosti in predstavljajo igrišče neštetih možnosti, kjer se krepijo dnevne fizične aktivnosti, koordinacija, motorika in fizična moč, tkejo pa se tudi prijateljske vezi.

CILJ PROJEKTA

Z obuditvijo obstoječe "Grajske kolesarske poti" ter povezavo petih tlačilnih kolesarskih poligonov (inovativno kolesarjenje) bi dosegli harmonično povezovanje lokalne zgodovine, kulturne, naravne dediščine ter novodobnega sveta. Obenem pa povezali različne krajevne skupnosti, podeželje in mesto, mlado in staro. Glavna ideja projekta je dvig prepoznavnosti kolesarstva, kot zdravega, zelenega turističnega produkta.

REZULTATI PROJEKTA

Ob grajski kolesarski poti in v celotni Občini Postojna bomo izvajali različne kulturne, športne, izobraževalne, ozaveščevalne in ostale aktivnosti, s katerimi bomo predstavili lokalno zgodovino, legende in zgodbe ter osveščali o zdravem načinu življenja in pomembnosti varovanja okolja in narave, tudi s turističnega stališča. aktivnosti bodo vključevale delavnice za turistične akterje o značilnostih in potrebah kolesarskega gosta, značilnostih in odlikah kolesarskih nastanitev, kolesarsko šolo za mlade, športni dan za mlade na tlačilnem poligonu, interpretacijo naravne in kulturne dediščine  s poudarkom na varovanju narave, odgovornega in varnega kolesarstva ter vodene kolesarske ture po Grajski poti.

Ob Grajski kolesarski poti bomo povezali različne lokalne ponudnike (od sobodajalcev in gostincev ter ostalih deležnikov v turizmu - Drevesnica Štivan, Turistična kmetija Dolenčevi, Grad Prestranek, Smrekarjeva domačija, Muzejski zbirki "Pri stari dami"), ki bodo popotnikom ponudili lokalne dobrote (npr. grajska sladica, kolesarski golaž) - vzpostavili bomo vez med legendami in sodobnim svetom, vez med podeželjem in mestom.

logo evropska komisija

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si

 


 

Z ROKO V ROKI DO KAKOVOSTNE PREHRANE

 

TRAJANJE

od 01.10.2018 do 30.09.2020

OPIS

Namen operacije je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Na posameznih območjih je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa Leader oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.

S predlagano operacijo želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne istanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši). Z aktivnostmi operacije želimo odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne (samo)oskrbe. Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma kratkih dobavnih verig je treba izvajati vzporedne aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot na strani ponudbe (lokalni ponudniki). 

 

Cilji operacije:

 1. Povezana in organizirana ponudba z območja za skupni nastop na trgu
 2. Razvite dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju
 3. Višja ozaveščenost prebivalcev o varstvu okolja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine

Aktivnosti:

 1. Analiza obstoječega stanja v javnih ustanovah in lokalnih ponudnikov
 2. Usposabljanje za izvedbo javnega naročila javnih ustanov
 3. Izobraževanje in ozaveščanje v javnih ustanovah in širše
 4. Usposabljanja in izobraževanja lokalnih ponudnikov
 5. Animacija ponudnikov za povezovanje in skupno sodelovanje na trgu
 6. Vzpostavitev distribucijske točke
 7. Vzpostavitev prodajaln z lokalnimi proizvodi
 8. Promocijske aktivnosti

Pričakovani rezultati:

 1. Celovita analiza stanja
 2. Pripravljen vzorec javnega naročila
 3. Dopolnitev in spremembe jedilnikov v smeri sezonalizacije (22 jedilnikov za celotno območje)
 4. 50 novih lokalnih ponudnikov, ki bodo sodelovali z javnimi ustanovami na celotnem območju
 5. Vzpostavitev treh distribucijskih točk

Povezave:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Logotip EKSRP

https://www.program-podezelja.si