Štipendijska shema Primorsko-notranjske regije

Trajanje

od 01.09.2016 do 31.12.2023

Področje

Gospodarstvo | Človeški viri

Opis

Regijska štipendijska shema (RŠS) deluje od leta 2004. Do leta 2014 se je imenovala RŠS Notranjsko-kraške regije, z letom 2015 pa se je preimenovala v RŠS Primorsko-notranjske regije, kar je v skladu s spremembo imena statistične regije. Vzpostavljena je bila z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in posledično zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji.

Delovanje RŠS ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-1) in Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij. Delovanje sheme je skladno s  predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter cilji Regionalnih razvojnih programov za posamezno razvojno regijo.

 Cilji štipendijske sheme

  • dvigniti nivo, za Primorsko-notranjsko regijo značilne, nizke izobrazbene strukture (na slovensko povprečje),
  • zmanjšati strukturno brezposelnost, uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v regiji ter povečati vključevanje v izobraževanje za deficitarne poklice,
  • spodbuditi tiste vrste izobraževanja, ki omogočajo zaposljivost v regiji in s tem preprečiti beg možganov iz regije (zaposliti izšolane kadre v domačih podjetjih),
  • povečati zaposljivost prebivalstva (na slovensko povprečje) s poudarkom na zagotavljanju enakih možnosti,
  • zagotoviti implementacijo koncepta ekoregije, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja tudi s pomočjo okoljske učinkovitosti gospodarstva, za kar je potreben dober kader,
  • povečati konkurenčnost gospodarstva in zaposlenih ter razviti lokalni trg dela,
  • seznaniti podjetja z obstoječim kadrovskim potencialom, posameznikom pa omogočiti direktno trženje pri delodajalcih,
  • vključiti čim večje število štipendistov glede na izražene potrebe s strani delodajalcev ter spodbuditi odpiranje novih delovnih mest v regiji.

Iz RŠS se prednostno sofinancirajo kadrovske štipendije za deficitarne poklice, upoštevajo pa se predvsem potrebe delodajalcev in stanje na trgu delovne sile. Zaradi visokega odliva kadrov iz regije je zaposlovanje visoko izobraženih kadrov v regiji v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo eden od dolgoročnih ciljev pri razvoju gospodarstva, h čemer bo pripomogla tudi štipendijska shema, ki že generira kadre, ki se bodo zaposlovali v podjetjih v regiji (oziroma se že zaposlujejo) ter imeli podjetniške sposobnosti, predvsem pa sposobnost ustvarjanja novih delovnih mest.

Štipendijska shema je v Primorsko-notranjski regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in predstavlja dobro prakso partnerskega sodelovanja institucij na nivoju regije in dobro prakso javno-zasebnega partnerstva. Število vključenih delodajalcev, kakor tudi štipendistov se iz leta v leto povečuje.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

www.eu-skladi.si

 

 

 

Dokumenti

Dodatne informacije so dostopne na:
- elektronskem naslovu: tadeja@rra-zk.si
- telefonski številki: 05/721 22 32 (Tadeja Pecman Penko)