Štipendijska shema Primorsko-notranjske regije

Trajanje

od 01.09.2016 do 31.12.2023

Področje

Gospodarstvo | Človeški viri

Opis

Regijska štipendijska shema (RŠS ) je v okviru RRA Zeleni kras, d.o.o. delovala od leta 2004. Do leta 2014 se je imenovala RŠS Notranjsko-kraške regije, z letom 2015 pa se je preimenovala v RŠS Primorsko-notranjske regije, kar je v skladu s spremembo imena statistične regije. Vzpostavljena je bila z namenom oblikovanja nove finančne sheme v regiji ter z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in posledično zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji.

Delovanje RŠS je urejal Zakon o štipendiranju (Zštip-1) in Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij. Delovanje sheme je bilo skladno s  predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter cilji Regionalnih razvojnih programov za posamezno razvojno regijo.

 Cilji štipendijske sheme so bili:

  • dvig nivoja, za Primorsko-notranjsko regijo značilne, nizke izobrazbene strukture (na slovensko povprečje), zmanjšanje strukturne brezposelnosti, uskladitev razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v regiji ter povečanje vključevanja v izobraževanje za deficitarne poklice, spodbujanje tiste vrste izobraževanja, ki omogočajo zaposljivost v regiji in s tem preprečevanje bega možganov iz regije (zaposlovanje izšolanih kadrov v domačih podjetjih), povečanje zaposljivosti prebivalstva (na slovensko povprečje) s poudarkom na zagotavljanju enakih možnosti, zagotavljanje implementacije koncepta ekoregije, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja tudi s pomočjo okoljske učinkovitosti gospodarstva, za kar je potreben dober kader, povečanje konkurenčnosti gospodarstva in zaposlenih ter razvoj lokalnega trga dela, seznanitev podjetij z obstoječim kadrovskim potencialom, posameznikom pa omogočanje direktnega trženja pri delodajalcih, vključevanje čim večjega števila štipendistov glede na izražene potrebe s strani delodajalcev ter spodbuditev odpiranja novih delovnih mest v regiji.

Iz RŠS so se prednostno sofinancirale kadrovske štipendije za deficitarne poklice, upoštevale pa so se predvsem potrebe delodajalcev in stanje na trgu delovne sile. Zaradi visokega odliva kadrov iz regije je zaposlovanje visoko izobraženih kadrov v regiji v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo eden od dolgoročnih ciljev pri razvoju gospodarstva, h čemer je pripomogla tudi štipendijska shema, ki je generirala kadre, ki so se zaposlovali v podjetjih v regiji.

Štipendijska shema je v Primorsko-notranjski regiji kot finančni mehanizem izredno dobro zaživela in je predstavljala dobro prakso partnerskega sodelovanja institucij na nivoju regije in dobro prakso javno-zasebnega partnerstva. Število vključenih delodajalcev, kakor tudi štipendistov se je iz leta v leto povečevalo.

Operacijo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

www.eu-skladi.si

 

 

 

 

 

Dokumenti

Dodatne informacije so dostopne na:
- elektronskem naslovu: tadeja@rra-zk.si
- telefonski številki: 05/721 22 32 (Tadeja Pecman Penko)