Razpisi

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Datum objave
24.11.2017
Razpisni rok
9.3.2018
Naročnik
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba
01 478 92 06, aktrp@gov.si
Povezava na razpis
www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1359

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.
 
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev in tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Upravičeni so tudi stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
 
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. decembra 2017 do vključno 9. marca 2018, do 24. ure. Višina razpisanih sredstev znaša dva milijona evrov.

© 2011-2019
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost