Razpisi

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami nov javni razpis

Datum objave
29.12.2017
Razpisni rok
2.4.2018
Naročnik
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kontaktna oseba
01/580-77-92, aktrp@gov.si
Povezava na razpis
www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1368

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja. Operacije sodelovanja so lahko med LAS znotraj Republike Slovenije ali med LAS in skupino javno-zasebnih partnerjev z drugih držav članic Evropske unije ali z območij tretjih držav.
 
V okviru podukrepa se izvajajo operacije, ki imajo jasno opredeljen rezultat in jasno opredelijo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem npr. publikacijami, seminarji, namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja. Izvajajo se lahko tudi operacije, ki se navezujejo na tematike kot so, razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter kolektivne okoljske operacije.
Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša 1,5 milijona evrov. Stopnja javne podpore je 85 odstotkov upravičenih stroškov, upravičenci do podpore pa so LAS v sodelovanju s člani LAS.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja od 22. 1. 2018 do vključno 2. 4. 2018.

© 2011-2018
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1
6257 Pivka
T
+386 (0)5 72 12 240
F
+386 (0)5 72 12 245
E
info@rra-zk.si
Naložba v vašo prihodnost