Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Datum objave: 01.09.2014

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Občina Postojna

Kontaktni podatki: Urban Pinter, 05/7280 700

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Upravičenci so lastniki obstoječih objektov ali novograditelji na območjih kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacije v skladu z 1. in 2. odstavkom 20. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine.
Višina razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2014, namenjenih za predmet tega razpisa znaša 20.000 EUR, sredstva pa se bodo namenila za naložbe, ki so bile zaključene pred objavo tega razpisa (UKREP A) in za naložbe, ki bodo zaključene po objavi tega razpisa (UKREP B).

Naroči se na obvestila o novih razpisih