PONI - Podjetno nad izzive

Program

»Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostna os »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«

Trajanje

od 01.01.2021 do 31.08.2022

Področje

Gospodarstvo | Človeški viri

Opis

 

Projekt PONI Zeleni kras je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Posebnost operacije so predstavljale zaposlitve udeležencev za čas trajanja programa na RRA Zeleni kras, kar je udeležencem omogočalo ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki so ga lahko udeleženci namenili izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

V projekt so se lahko vključile osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj za vključitev je bil ta, da so kandidati imeli prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Primorsko-notranjski regiji, ter da so bili na dan pričetka vključitve v program zmožni podpisat pogodbo o zaposlitvi z RRA Zeleni kras. Prijave so bile mogoče preko javnega poziva, objavljenega na spletni strani RRA Zeleni kras. 

V posamezno skupino je bilo na enkrat vključenih 10-11 udeležencev, ki so z vključitvijo v program pridobile:

 • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na RRA Zeleni kras,
 • kvalitetna podjetniška usposabljanja z različnih področij,
 • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
 • stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki so udeležence spremljali in jim pomagali pri realizaciji poslovnih idej,
 • podporo pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi produktov / storitev,
 • mreženje z ostalimi kandidati in drugimi podjetniki,
 • delo s somišljeniki po principu co-workinga,
 • vsakodnevno pridobivanje praktičnih podjetniških izkušenj z opravljanjem aktivnosti na terenu.

Cilj projekta

Cilj projekta je bil, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastni poslovni subjekt (s.p., d.o.o. ali drugo obliko poslovnih subjektov). V projekt PONI Zeleni kras je bilo vključenih 52 potencialnih udeležencev.

Pogoji za vključitev v projekt

Vključitev v projekt PONI je bila možna v skladu z objavljenim javnim razpisom za vključitev nove skupine udeležencev. Objavljen je bil na spletni strani RRA Zeleni kras (približno na vsake štiri mesece od oktobra 2020 do maja 2022).

Pogoji za vključitev:

 • poslovna ideja,
 • stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin Primorsko-notranjske regije,
 • pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni bilo, 
 • prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni bila potrebna, 
 • pomembno je bilo, da kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva v Primorsko-notranjski ali drugi regiji,
 • izbran kandidat je imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA Zeleni kras, 
 • kandidat je imel poravnave vse zapadle obveznosti do države,
 • kandidat je oddal vlogo za vključitev v projekt samo v Primorsko-notranjski regiji.

Projekt se je izvajal v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vse dodatne informacije o projektu najdete na strani: https://www.rra-zk.si, na e-mail info@rra-zk.si, na tel. 05 721 22 40 ali osebno na sedežu RRA Zeleni kras, Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

 

 PovezaveGalerija