Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

Program

EKSRP

Trajanje

od 01.04.2019 do 31.10.2020

Področje

Zeleni kras | Gospodarstvo | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem

Opis

 

S čebelami do znanja_eksrp-logo

 

Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domača in umetnostna obrt – dediščina in sodobnost je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:

  • LAS med Snežnikom in Nanosom: brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni;
  • LAS loškega pogorja: čevljarstvo;
  • LAS Vipavska dolina: mlinarstvo in pekarstvo;
  • LAS s CILJem:  z rudarstvom povezane obrti in čipkarstvo.

Vsem navedenim obrtem je skupen cilj po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj,  predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.

Partnerji smo tako definirali in oblikovali aktivnosti operacije, ki vodijo v kakovostno revitalizacijo ter nadgradnjo dediščine. Ti sklopi, ki so enotni vsem partnerjem so: izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS, razvoj in trženje storitev, vlaganje v opremo, ki bodisi ohranja ali predstavlja dediščino, raziskave značilnih obrti na območju posamezne LAS, na osnovi le-teh razvoj produktov in storitev temelječih na tradiciji, njihovo trženje, programi ali poslovni načrti za ohranjanje obrti ter prenos tradicionalnih znanj na zainteresirane izvajalce, mlade in ranljive skupine. Znotraj operacije bo vsak  partner zastavil in izvedel aktivnosti na način, da kar najbolje prispevajo k doseganju zadanih ciljev na njegovem območju.

Rezultati operacije za LAS med Snežnikom in Nanosom so: skladno s konservatorskimi smernicami obnovljena notranjščina brivsko-frizerskega salona Ozbič v Postojni, priprava dokumentov in promocija za uspešno delovanje salona ter izdelava didaktičnega programa in izvedba delavnic za ranljive skupine s področja domačih in umetnostnih obrti.

Brivsko-frizerski salon Ozbič v Postojni

Skladno s konservatorskimi smernicami je bila obnovljena notranjščina brivsko-frizerskega salona Ozbič v Postojni. Za njegovo uspešno delovanje so izdelali poslovni in marketinški načrt, celostno grafično podobo, promocijske aktivnosti ter na dediščini osnovane storitve salona. Ker pa je projekt usmerjen širše, v promocijo domačih in umetnostnih obrti, je Notranjski muzej pripravil in izvedel didaktični program obrti namenjen ranljivim skupinam. V salonu bo deloval brivec, obiskovalcem bo na ogled razstava o delovanju salona v preteklosti.

Žiri, čevljarsko mesto

V Žireh so raziskali bogato čevljarsko obrt, jo nadgradil ter jo vtkali v različne turistične produkte kraja: uredili so sprejemno-razstavni prostor v tovarni Alpina in prostor za demonstracijo ročne izdelave čevljev v delavnici AK Alojz Karner. Oblikovali so raznolike turistične pakete in obudili čevljarsko malico, posneli kratke filme ter pripravili potujočo razstavo »Žiri, čevljarsko mesto«. Dodatno so opravili raziskavo dediščine in strokovnega čevljarskega znanja ter poskrbeli za ohranjanje prenosa znanj med industrijskim ter tradicionalnim načinom izdelave obutve.

Čipkarstvo in z rudarstvom povezane obrti na Idrijskem in Cerkljanskem

V Idriji je bila v ospredju obuditev zgodbe o tihotapki Marini Melhiorci, ki je  najstarejša poimensko znana prekupčevalka s čipkami in tihotapka živega srebra. Ponudbo Mestnega muzeja Idrija je pogumna tihotapka obogatila z razstavo, gledališko predstavo, filmsko pravljico in muzejskimi delavnicami. V Idriji so se posvetili še raziskavam čipke iz 18. stoletja, rudarskih svetil v rudniku ter retort – glinenih posod za potrebe žganja cinabaritne rude. Omenjene obrti sta Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in muzej  promovirala na dogodkih in oblikovala zanimivo turistično ponudbo (npr. ogled žagalnic na prostem).

Mlinarstvo in pekarstvo na Vipavskem

V Ajdovščini so pripravili razvojni načrt za obuditev Rustjeve hiše, kjer je nekoč že bila pekarna, na tem mestu bo v bodoče deloval osrednji izobraževalno-demonstracijski center mlinarstva in pekarstva na Vipavskem. Z namenom obuditve bogate tradicije so izvedli raziskavo o mlinarstvu in pekarstvu na tem območju, izobraževalne aktivnosti ter promocijski film. Obudili so tudi dva tradicionalna kulinarična produkta mala pekovska izdelka, to sta ajdovska žemlja in sladki kifli.

Partnerstvo sestavljamo: LAS med Snežnikom in Nanosom ( RRA Zeleni kras, Občina Postojna, Zavod Znanje) LAS loškega pogorja (Aleš Kacin, samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora), LAS Vipavska dolina (Občina Ajdovščina), LAS s CILjem (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija).

Vrednost projekta DUO: 544.00,00 EUR

 

Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. 


Spletna stran Evropske komisije

Kontakt :

  • Martina Erjavec, 05 721 22 42, martina@rra-zk.si