PLUS Change - Strateško načrtovanje rabe zemljišč: Doseganje ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti, podnebja in družbe v svetu sprememb

Program

HORIZON-RIA

Trajanje

od 01.06.2023 do 31.05.2027

Področje

Regionalni razvoj | Okolje in varovanje narave

Opis

PLUS Change združuje 23 institucij iz vse Evrope, vključno s petimi univerzami, petimi raziskovalnimi inštituti, tremi mrežami različnih deležnikov, kolektivom uprizoritvenih umetnosti in devet partnerji iz prakse, ki predstavljajo regionalno načrtovanje in upravljanje zemljišč. Cilji projekta so oblikovanje strategij rabe zemljišč in postopkov odločanja, ki izpolnjujejo cilje trajnostnega razvoja na področju podnebja, biotske raznovrstnosti in blaginje ljudi. Te strategije bodo služile kot podlaga za uporabo političnih vzvodov za gospodarske, družbene, materialne in kulturne okoliščine za doseganje ciljev teh strategij – prilagajanja podnebnim spremembam. Vključeni bodo akterji na več ravneh odločanja - posamezniki, upravljavci zemljišč, načrtovalci in politika. Dejavnosti vključujejo modeliranje rabe zemljišč (vključno z zgodovinskimi in prihodnjimi projekcijami sprememb), kartiranje sistemov, diagrame vzročnih zank, pristope uprizoritvenih umetnosti, randomizirane kontrolirane poskuse sprememb vedenja, sociološke raziskave ter preglede politike in upravljanja.

Vse dejavnosti so združene v integriranem raziskovalnem načrtu, ki združuje različne prispevke k celostnemu pristopu za razumevanje sistemov rabe zemljišč na več ravneh, v različnih socialno-ekonomskih in biogeografskih kontekstih ter ustvarja uporabna orodja za upravljavce zemljišč, uporabnike, načrtovalce in oblikovalce politik. Projekt je zasidran v 11 lokacijskih primerih za sooblikovanje, tako imenovani primeri iz prakse.  Prav tako je vključen v multiplikativni grozd na visoki ravni za opredelitev izzivov na ravni EU in svetovni ravni. Rezultati vključujejo priporočila za sooblikovane in preizkušene intervencije za dosego sprememb v dojemanju klimatskih sprememb, strukturne in postopkovne spremembe za uresničitev opredeljenih strategij rabe zemljišč in nabor orodij za podporo načrtovalcem rabe zemljišč pri uvajanju drugačnih pristopov, vključno z usposabljanjem, preglednico za načrtovanje in simulacijskimi orodji ter metodami za vključevanje državljanov in upravljavcev zemljišč pri spreminjanju dojemanja in sprejemanja odločitev.