Razvoj turistične ponudbe destinacije Zeleni kras - akronim: Zeleni kras 5.0

Program

Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19

Trajanje

od 16.10.2019 do 15.10.2021

Področje

Zeleni kras | Regionalni razvoj | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Opis

Opis operacije:

Operacija Zeleni kras 5.0 (ZK5.0) bo v letih 2020 in 2021 celovito nagovorila izziv razvoja turistične ponudbe v vodilni destinaciji Zeleni kras. Pri tem bo glavni fokus na treh ključnih elementih in sicer: razvoju integralnih turističnih produktov (ITP), digitalizaciji kulturne dediščine ter delu na kadrih v turističnem sektorju.

Operacija bo med seboj povezala vse tri sklope, tako horizontalno kot vertikalno. Na področju razvoja ITP se bomo fokusirali na razvoj treh ključnih produktov: Gastronomija in kulinarična ponudba Zeleni kras, Digitalizirana doživetja kulturne dediščine Zelenega krasa, Aktivno in doživeto v naravi Zelenega krasa.

Omenjene ITP bomo nadgrajevali z izvedbo digitalizacije kulturne dediščine ter vključevanjem novih digitalnih vsebin v te programe. V sklopu operacije ZK 5.0 bomo digitalizirali enote kulturne dediščine, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine. Pri digitalizaciji in izvajanju aktivnosti bomo tesno sodelovali z upravitelji kulturnih enot dediščine in strokovnimi službami, ki pokrivajo to področje. Z digitalizacijo kulturne dediščine bomo pridobili digitaliziran zajem kulturne dediščine, ki jo bomo uporabili ob razvoju ITP ter nadgradnji ITP v 5* doživetja, ki bodo postala del ponudbe Slovenske turistične organizacije (STO) Slovenia Unique experiences. Novi napredni tehnološki zajemi bodo služili kot nadgradnja izkušnje kulturne dediščine skozi virtualno resničnost, igrifikacijo ter nadgrajene muzejske turistične oglede.

Sočasno z digitalizacijo bodo potekale tudi aktivnosti za nadgradnjo in razvoj kompetenc kadrov v turističnem sektorju. Izobraževanja in tematske delavnice bodo sestavljene iz različnih tematskih sklopov, ki se bodo osredotočali na: kakovost ponudbe in delo z obiskovalci, znanja o pomenu  ohranjanja in sodobne prezentacije kulturne in naravne dediščine v turizmu  ter izobraževanj na temo pomena digitalizacije, uporabe novih tehnologij v turizmu, posodobitvah digitalnih odtisov turističnih ponudnikov.

 

Cilji operacije:

Oblikovati konkurenčne, trajnostno naravnane turistične produkte

Povečati število nočitev in obiskovalcev na destinaciji oz. ublažitev padca prihodov in prenočitev turistov ter prilivov iz naslova izvoza potovanj zaradi epidemije COVID-19

Razviti 5* doživetja na področju digitalizirane kulturne dediščine

Izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju turizma in v sorodnih  panogah

 

Aktivnosti in pričakovani rezultati:

-          Priprava strateških izhodišč in izvedba pilotnih aktivnosti za ITP Gastronomija

-          vzpostavitev novega 5* doživetja/produkta na osnovi digitalizirane kulturne nepremične dediščine

-          izvedba ogleda primera dobre prakse doživetij interaktivnih in digitalnih vsebin v turizmu

-          aktivnosti za izboljšanje kakovosti ITP Pohodništvo in kolesarjenje – označevanje daljinske pohodniške poti Via Dinarica in Velike Krpanove poti

-          digitalno inoviranje izbranih enot kulturne dediščine v destinaciji Zeleni kras:

o   Grad Prem,

o   dvorec Ravne,

o   Mali grad – Ravbarjev stolp,

o   Cerkniško jezero – požiralniški sistem Rešeto in

o   izbrane vsebine v Notranjskem muzeju

-          izobraževanja in delavnice namenjena turističnim ponudnikom različnih segmentov z namenom pridobivanja znanj s področja zagotavljanja kakovostnih storitev za goste

 

Prijavitelj: RRA Zeleni kras d.o.o.

 

Vrednost projekta:

Skupna vrednost upravičenih stroškov: 340.016,80 (v EUR z DDV)

Skupna vrednost upravičenih stroškov: 286.941,80 (v EUR brez DDV)

Pričakovana višina sofinanciranja: 258.247,62 (v EUR brez DDV) oz. 90 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.