Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Datum objave: 14.12.2018

Razpisni rok: 20.02.2019

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si

Povezava na razpis

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Javni razpis je namenjen:
-    spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov
-    ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
-    spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:
-    oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
-    oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Prijavitelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu pred 1. 1. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 5.554.701 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih