Finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Datum objave: 06.09.2013

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: E 3, energetika, ekologija, eko¬nomija, d.o.o.

Kontaktni podatki: marko.basa@e3.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je podelitev nepo¬vratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:
– vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsve¬tljave (ukrep A);
– vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obno¬vljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (ukrep F);
– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi ko¬tli na lesno biomaso ali zemeljski plin (ukrep J);
– programi izvajanja energetskih pregledov (ukrep P);
– programi informiranja in ozaveščanja (ukrep R).
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so pred¬met tega javnega razpisa znaša 100.000,00 EUR.

Datum prvega odpiranja je 13. september 2013, ob 11. uri, nato pa vsak delovni dan do objave zaključka.

Naroči se na obvestila o novih razpisih