Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Datum objave: 31.03.2017

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: aktrp@gov.si, 01 580 77 92

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 15.000 evrov. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Naroči se na obvestila o novih razpisih