Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Datum objave: 29.04.2016

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Podpora iz tega javnega razpisa je namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Upravičenec za sredstva je:

– lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;

– lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;

– agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.

Do podpore so upravičeni:

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in pripadajoče opreme,

– prispevek v naravi kot lastno delo upravičenca, ki ga neodvisno oceni ZGS, v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU do vključno 20 odstotkov priznane vrednosti naložbe,

– splošni stroški v zvezi z izdatki iz prejšnjih alinej te točke, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije ter plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje, do vključno 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe. Kot upravičene se štejejo le stroški, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge. Skupna vrednost razpisa znaša tri milijone evrov.

Upravičenci lahko vlagajo vloge od 23.5.2016 do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Naroči se na obvestila o novih razpisih