Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2015

Datum objave: 29.05.2015

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Za škodni dogodek šteje smrt, l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. Višina nepovratnih sredstev znaša do 100.000 evrov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih