Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015

Datum objave: 29.05.2015

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. Za nepredvidljivi škodni dogodek šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.
Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša 15.000 evrov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih