Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014

Datum objave: 04.07.2014

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Za škodni dogodek šteje smrt; I., II. ali III. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije.
Vlagatelj vloge je nosilec kmetijskega gospodarstva. Skupna višina razpisanih sredstev znaša do 200.000 EUR. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, pa vse do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Naroči se na obvestila o novih razpisih