Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo

Datum objave: 18.07.2014

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Višina nepovratnih sredstev znaša 350.000 EUR.
Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v RS registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti, kot:
–    gospodarske družbe,
–    zadruge,
–    samostojni podjetnik posameznik ter
–    nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
Ribogojnica mora biti vpisana v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, razen novogradenj, ki se morajo v register vpisati pred zaključkom naložbe. Vlagatelj mora biti nosilec vodne pravice za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov in se mora nanašati na ribogojnico, ki je predmet naložbe.