Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo

Datum objave: 18.07.2014

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Višina nepovratnih sredstev znaša 350.000 EUR.
Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v RS registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti, kot:
–    gospodarske družbe,
–    zadruge,
–    samostojni podjetnik posameznik ter
–    nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
Ribogojnica mora biti vpisana v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, razen novogradenj, ki se morajo v register vpisati pred zaključkom naložbe. Vlagatelj mora biti nosilec vodne pravice za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov in se mora nanašati na ribogojnico, ki je predmet naložbe.

Naroči se na obvestila o novih razpisih