Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Datum objave: 18.07.2014

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrba tržišča s temi proizvodi.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Višina nepovratnih sredstev znaša 1.560.000 EUR.
 Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v RS registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot:
– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik,
– nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v RS.
Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje:
– naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
– naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo;
– nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih