Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Datum objave: 17.04.2015

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrbo tržišča s temi proizvodi.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Predelava in trženje znaša 340.000 EUR,
Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot:
– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik,
– nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.
Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen namen, ki se objavi na spletni strani MKGP.

Naroči se na obvestila o novih razpisih