Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016

Datum objave: 16.09.2016

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Za škodni dogodek iz prejšnje točke tega javnega razpisa šteje:
– smrt,
– l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali
– večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva. Višina nepovratnih sredstev znaša do 86.500 eurov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih