GARANCIJE za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - P1 plus 2019

Datum objave: 18.04.2019

Razpisni rok: 15.10.2019 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: Slovenski podjetniški sklad - bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si, RRA Zeleni kras . ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

GARANCIJE za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - P1 plus 2019

 

VIŠINA FINANCIRANJA:

- do 1.250.000 EUR kredita/podjetje za investicije

- do 200.000 EUR  kredita/podjetje za obratna sredstva

80 % financiranje upravičenih stroškov,  za razliko mora podjetje zagotoviti  lastna sredstva

 

VIŠINA GARANCIJE:

-  60% ali 80 % garancija za zavarovanje bančnega kredita

 

DOBA FINANCIRANJA:

- od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva

- od 1,5 let do 10 let za investicije

 

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA NA ODPLAČILO GLAVNICE:

- do 24 mesecev za investicije

- do 6 mesecev za obratna sredstva 

 

NIŽJA OBRESTNA MERA:

- 6 - mesečni EURIBOR + od 0,65 % do 1,15 %

 

RAZPISNI ROKI:

- 5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019.          

 

KREDITNO-GARANCIJSKE LINIJE ZA:

- za klasična podjetja

- za tehnološko inovativna podjetja

- za MSP iz dejavnosti šifre G (trgovina)

 

UPRAVIČENCI:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikova lepo Zakonu o socialnem podjetništvu.

 

ČRPANJE KREDITA podjetje lahko koristi kredit le namensko.

 

UPRAVIČENI STROŠKI:

- Materialne investicije (nakup novih strojev, opreme, nakup zemljišč, stroški gradnje,...)

- Nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)

- Obratna sredstva (izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače,..)

 

POGOJI KANDIDIRANJA:

- Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih

- Letni promet ne presega 50 mio EUR

- Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR

- Podjetje ne sme biti v težavah

- Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči

- Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor

- Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

- Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj 2 leti po investiciji

 

Na RRA Zeleni kras d.o.o. nudimo pomoč pri pripravi poslovnih načrtov in vlog za razpise. V sodelovanju z Občinami Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina in Pivka nudimo storitve po subvencioniranih cenah.

Naroči se na obvestila o novih razpisih