Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (oznaka JOB_2019)

Datum objave: 03.05.2019

Razpisni rok: 10.06.2019 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Kontaktni podatki: mzi.pp-eps@gov.s

Povezava na razpis

Predmet sofinanciranja iz javnega razpisa JOB_2019 so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2019 do 2021 znaša 17.647.059 EUR.
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 10. 6. 2019, drugi rok je 16. 9. 2019 in skrajni rok je 18. 11. 2019.

Naroči se na obvestila o novih razpisih