Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

Datum objave: 15.07.2019

Razpisni rok: 29.08.2019

Naročnik: Javni sklad RS za podjetništvo

Kontaktni podatki: 02/234-12-53, 02/234-12-72, 02/234-12-64, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Povezava na razpis

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapol­njevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

Na javni razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa (predmet operacije je proizvodnja polproizvodov) in imajo, skladno s prilo­go I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proiz­vodnja žimnic).

Načrtovana višina sofinanciranja upraviče­nih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 250.000,00 EUR ter največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz­polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 8.369.659,68 EUR.

Roki za predložitev vlog so 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.

Naroči se na obvestila o novih razpisih