Novi podjetniški razpisi pri Slovenskem podjetniškem skladu (SPS)

Datum objave: 30.11.1999

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: SPS

Kontaktni podatki: Živa Ložar, tel št. 05 721 22 40, mail: ziva@rra-zk.si ali na SPS: mag. Boštjan Vidovič, tel št. 02 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si za razpisa P7R 2018 in P4L 2019 ter nina.urbanic@podjetniskisklad.si ali rok.huber@podjetnikis

Povezava na razpis

P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Razpisni pogoji:

 • Upravičenci iz občin: Ilirska Bistrica, Loška Dolina, Pivka in Postojna.
 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
 • Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
 • Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri.
 • Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.
 • Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev .
 • Na voljo še razpisna roka 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.
 • Minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1.

P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Razpisni pogoji:

 • Upravičenci: samo MSP, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa.
 • Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 250.000,00 EUR ter največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih.
 • Operacija mora biti zaključena najkasneje do 31. 10.2020, upravičeni stroški pa morajo nastati do najkasneje 30. 9. 2020.
 • Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upravičenih stroškov.
 • Roki za predložitev vlog so 29.8. 2019, 23.10.2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.

SK75 2019 -Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Razpisni pogoji:

 • Znesek konvertibilnega kredita je 75.000 EUR,  ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ treh (3) mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša v roku največ sedmih (7) mesecev od sklenitve pogodbe
 • Pogodbena obrestna mera pri konvertibilnem posojilu znaša fiksno 4,0% p.a.
 • Ročnost je 5 let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti.
 • Konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zaporednih mesečnih obrokih po preteku moratorija.
 • SPS lahko posojilo Končnemu prejemniku ves čas ročnosti posojila in po lastni presoji konvertira v lastniški delež, Družbenik in Končni prejemnik pa sta mu konverzijo dolžna omogočiti.
 • Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi. Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij.
 • Upravičenci so podjetja starejša od dvanajst mesecev in mlajša od pet let.

Za več informacij smo vam na voljo na RRA Zeleni kras: Živa Ložar, tel št. 05 721 22 40, mail: ziva@rra-zk.si ali na SPS: mag. Boštjan Vidovič, tel št. 02 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si za razpisa P7R 2018 in P4L 2019 ter nina.urbanic@podjetniskisklad.si ali rok.huber@podjetnikisklad.si za razpis SK75 2019.

Naroči se na obvestila o novih razpisih