Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019–2022 (JR DO OVE 2019)

Datum objave: 27.09.2019

Razpisni rok: 07.11.2019 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Kontaktni podatki: jani.turk@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogreva­nja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upra­vičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje

 

Upravičeni nameni so:

1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaci­teto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;

2. širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sis­temu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;

3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sis­tema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o go­spodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najka­sneje do 7. 11. 2019. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najka­sneje do 3. 9. 2020

Naroči se na obvestila o novih razpisih