Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019–2023)

Datum objave: 18.10.2019

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: (02) 234 12 64, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Povezava na razpis

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslo­vanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dvi­ga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preo­brazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stro­škov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in po­slovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zago­tovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učin­kovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v pod­jetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske var­nosti in izvedbo projektov industrije 4.0.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvar­jajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz­polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 12.400.000,00 EUR.

Roki za oddajo vlog:

– 18. 11. 2019 in 20. 12. 2019, za pridobitev sred­stev v letu 2020,

– 1. 4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,

– 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in

– 1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.

Naroči se na obvestila o novih razpisih