JAVNI RAZPIS P7R 2019 –MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO IN NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIHV REPUBLIKI SLOVENIJI

Datum objave: 07.01.2020

Razpisni rok: 01.10.2020 oziroma do porabe sredstev

Naročnik:

Kontaktni podatki: RRA Zeleni kras, Živa Ložar, tel. št. 05 721 22 40 ali SPS mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Povezava na razpis

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019 ter na svoji spletni strani ponovno objavil Javni razpis P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Upravičenci:

- problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja med njimi tudi Občine: Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

 

Kreditni pogoji:

- najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000,00 EUR;

- obrestna mera je fiksna v višini 1,1%

- minimalno zavarovanje je 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično  premoženje  za  zavarovanje  kredita v razmerju  1:1;

- črpanje je namensko;

- kredit krije 85 % vrednosti upravičenih stroškov kredita;

- ročnost kredita od 12 do 60 mesecev, z mesečnimi odplačili;

- moratorij do 6 mesecev.

 

Upravičeni stroški:

- naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup  opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov),

- naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

- stroški materiala in trgovskega blaga,

- stroški storitev,

- stroški  dela  (neto  plača,  dohodnina,  prispevki  iz  in  na  plačo, povračilo stroškov  prevoza  na  delo  in  z  dela,  stroški  prehrane med delom) – največ do 50% mikrokredita.

Prijavni roki so: 1.02., 01.03., 01.04., 01.05., 01.06., 01.07., 01.09. in 01.10.2020.

Več o javnem razpisu najdete tukaj, za več informacij se lahko obrnete na Slovenski podjetniški sklad. Za pripravo vloge po subvencionirani ceni, za upravičence iz občin Ilirska, Bistrica, Loška dolina in Pivka poskrbimo tudi na RRA Zeleni kras, kontaktna oseba: Živa Ložar (mail: ziva@rra-zk.si, tel. št. 05 721 22 40).

Naroči se na obvestila o novih razpisih