3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Datum objave: 13.03.2020

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01/580-77-92

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR, od tega:

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 400.000 EUR (sklop A);

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 700.000 EUR (sklop B);

– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 700.000 EUR (sklop C);

– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 200.000 EUR (sklop D).

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge priporočeno po pošti poteka od 6. aprila 2020 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Naroči se na obvestila o novih razpisih