Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (4.1)

Datum objave: 17.07.2020

Razpisni rok: 12.10.2020

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92

Povezava na razpis

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pri izvedbi naložbe v ureditev hlevov izpolnjevali zahteve iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 za  plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance.

Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:

  • ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme,
  • nakup dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, to je za prekladanje živinskih gnojil in krme, pripravo in odvzem krme ter razvoz gnojevke,
  • ureditev skladišč za krmo in nakup pripadajoče opreme,
  • ureditev dvorišč,
  • ureditev čistilnih naprav in greznic,
  • ureditev objektov za shranjevanje meteorne vode,
  • gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme,
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in
  • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Nepovratna sredstva v višini 9 mio evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov. Ta delež se lahko poveča za 5 do 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, kolektivne naložbe ali OMD in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo.  Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Naroči se na obvestila o novih razpisih